เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ รับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าฯ รับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ ข้าพระพุทธเจ้าขอเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *