การเปิดประชุมสมัยสามัญ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดงานการเปิดประชุมสมัยสามัญ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อกท.หน่วยลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ประธานอำนวยการ อกท.หน่วยลำพูน เป็นประธานในการเปิดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร Excelent center วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *