:: วัตถุประสงค์ของโครงการ ::

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป้าหมายโครงการคือ เพื่อบ่มเพาะนักเรียนระดับ ปวช. ให้มีศักยภาพทางด้านการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการผลิตและบริการ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่มีทักษะฝีมือหรือเชี่ยวชาญทางด้านช่างเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย กล่าวคือ สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หลายสาขามาผสมผสานกับความรู้ความชำนาญด้านการประดิษฐ์ เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ

 

 

 

 

<<กรอกใบสมัครเรียน>>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นนักเรียนโครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555

แผ่นพับโครงการ


แผ่นพับประชาสัมพันธ์หน้า 1
ดาวน์โหลด


แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 2
ดาวน์โหลด