:: สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนในโครงการ ::


เรียนฟรี ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนเรียน อุปกรณ์ การเรียน
และเสื้อผ้า ตลอดหลักสูตร

ที่พักฟรี พักที่หอพักในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

• ได้รับคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ไว้ใช้ในการเรียนและค้นคว้าหาข้อมูล

เข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ต่างๆ ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย อาทิ ห้องทดลอง-ปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต และสนามกีฬา

 

 

 

<<กรอกใบสมัครเรียน>>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นนักเรียนโครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555

แผ่นพับโครงการ


แผ่นพับประชาสัมพันธ์หน้า 1
ดาวน์โหลด


แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 2
ดาวน์โหลด