วิชา การพัฒนาความเป็นผู้นำเกษตรกรในอนาคต

1.  จุดประสงค์รายวิชา
                1. เพื่อให้เข้าใจหลักการการดำเนินงานและระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
                     ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)
                2. เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม อกท. ตามหลักการและระเบียบวิธีปฏิบัติของ อกท. ได้
                3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินกิจกรรมและลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี

2.  มาตรฐานรายวิชา
               1. เข้าใจหลักการขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
               2. วางแผนการจัดและดำเนินงานกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
                   ตามหลักการและกระบวนการ

3.  คำอธิบายรายวิชา
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติ ความสำคัญ หลักการของ อกท. การบริหารงาน
และการดำเนินงานของ อกท. การจัดกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ระเบียบและวิธีปฏิบัติว่าด้วย
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ อกท.