อกท.หน่วยลำพูน

 

 
 
นางขนิษฐาโสภานนท์
ประธานกรรมการอำนวยการ
อกท.หน่วยลำพูน
ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยลำพูน
นางธนิตา ติยะพงษ์
หัวหน้างานกิจการนักเรียนนักศึกษา
นายชัชวาลย์ มูลศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา
น.ส.ผกามาศ   จันทวงศ์
ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยลำพูน

นายวันชัย เป็งดี
นายก อกท.หน่วยลำพูน

นางสาวนันทนุช พนากิติศัพท์
รองนายก อกท.หน่วยลำพูน
นางสาวสุวรรณี คำฝั้น
ปฏิคม อกท.หน่วยลำพูน
นางสาวปาริชาด ผัดเป้า
เหรัญญิก อกท.หน่วยลำพูน
นายสุรชัย พงศ์ป่าไม้
ผู้สื่อข่าว อกท.หน่วยลำพูน
นางสาวสายพิณ สุทธินิล
เลขา อกท.หน่วยลำพูน

นางสาวอะสะมะ หวู่ผะ
ประธานชมรมสาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวสุกัญญา บุญมา
ประธานชมรมสาขาวิชา
พืชศาสตร์

นายลาติ พิมานมั่นคง
ประธานชมรมสาขาวิชา
ช่างกลเกษตร

 
นายตะชิ -
ประธานชมรมสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
 
นายนัฐชนนท์ กำปั่นทอง
ประธานชมรมสาขาวิชา
สัตวศาสตร์
หน้าหลัก คำสั่งต่างๆ ระเบียบวิธีปฎิบัติ ปฎิทินการดำเนินงาน เข้าสู่บทเรียน ทำเนียบ อกท. คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยลำพูน สมาชิกและศิษย์เก่าดีเด่น ประมวลภาพกิจกรรม ผลงานของ อกท.หน่วยลำพูน ผู้จัดทำ