อกท.หน่วยลำพูน หน้าหลัก คำสั่งต่างๆ ระเบียบวิธีปฎิบัติ ปฎิทินการดำเนินงาน เข้าสู่บทเรียน ทำเนียบ อกท. คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยลำพูน สมาชิกและศิษย์เก่าดีเด่น ประมวลภาพกิจกรรม ผลงานของ อกท.หน่วยลำพูน ผู้จัดทำ
ปีการศึกษา
ประธานกรรมการอำนวยการ
ครูที่ปรึกษา
นายกอกท.
2522
นายบวร   เมืองสุวรรณ
นายบุญธรรม   บุญยืน
นายปรีชา  ญาณโรจน์
2523
นายบวร   เมืองสุวรรณ
นายมนูญ   บุญพุทธรักษา
นายสำราญ   สุกสุด
2524
นายบวร   เมืองสุวรรณ
นายดำรงค์ศักดิ์  พิมพสุด
นายจีรศักดิ์   ศรีโสดา
2525
นายบวร   เมืองสุวรรณ
นายดำรงค์ศักดิ์  พิมพสุด
นายขจร   ธรรมสอน
2526
นายบวร   เมืองสุวรรณ
นายมนูญ   บุญพุทธรักษา
นายสมควร   ชมมี
2527
นายบวร   เมืองสุวรรณ
นายสมควร   ชมม
นายวีรยุทธ   สมป่าศักดิ์
2528
นายบวร   เมืองสุวรรณ
นายสมควร   ชมม
นายวิทยา   จันทรสมบัติ
2529
นายบวร   เมืองสุวรรณ
นายสมควร   ชมม
 นายชูชัย   แซ่ตั้ง
2530
นายบวร   เมืองสุวรรณ
นายประมาณ   ตัณฑิกุล
นายสมจิตร   พลอยแก้วผล
2531
นายบวร   เมืองสุวรรณ
นายธีรยุทธ   อินต๊ะเสน
นายภาณุวัฒน์   ไชยเมือง
2532
นายบวร   เมืองสุวรรณ
นายธีรยุทธ   อินต๊ะเสน
นายภัสกร   เจริญผล
2533
นายสัมพันธ์   อาษากิจ
นายธีรยุทธ   อินต๊ะเสน
นายเกียรติวุฒิ   ไวสติ
2534
นายเล็ก   สุวรรณธาดา
นายธีรยุทธ   อินต๊ะเสน
นายมนู  กันยานะ
2535
นายเล็ก   สุวรรณธาดา
นายยิ่งศักดิ์   ยอดยัง
นายทวีศักดิ์   อินต๊ะรักษา
2536
นายเล็ก   สุวรรณธาดา
นายยิ่งศักดิ์   ยอดยัง
น.ส.พลอยไพลิน   เชื้อเกต
2537
นายเล็ก   สุวรรณธาดา
นายยิ่งศักดิ์   ยอดยัง
นายสมคิด    เลนา
2538
นายเล็ก   สุวรรณธาดา
นายแสวง   ทาวดี
นายประคอง   เครื่องพนัส
2539
นายเล็ก   สุวรรณธาดา
นายแสวง   ทาวดี
นายคมกริช   สุเมธะ
2540
นายทศพร   ชัมพูทนะ
นายแสวง   ทาวดี
นายเฉลิมชัย    แซ่ย่าง
2541
นายทศพร   ชัมพูทนะ
นายแสวง   ทาวดี
นายเขษม   มาจันทร์
2542
นายทศพร   ชัมพูทนะ
นางสมหมาย    จิระปัญญาเลิศ
นายสาธิต   แสนสิทธิ์
2543
นายทศพร   ชัมพูทนะ
นางสมหมาย    จิระปัญญาเลิศ
นายเชิด   กัญจานะ
2544
นายสินชัย  ศิริกุล
นางสมหมาย    จิระปัญญาเลิศ
นายพัฒนพงษ์    มงคลเจริญกุล
2545
นายสินชัย  ศิริกุล
นางสมหมาย    จิระปัญญาเลิศ
น.ส.วรรณ   คำมี
2546
นายสินชัย  ศิริกุล
นางสมหมาย    จิระปัญญาเลิศ
นายเก่ง   แซ่โซ้ง
2547
นายประดิษฐ์พร   จิระปัญญาเลิศ (รักษาการ)   
นางสมหมาย    จิระปัญญาเลิศ
นายบรรพรต   แซ่ยะ
2548
นายเทพชัย   ร่มโพธ
นางสมหมาย    จิระปัญญาเลิศ
นายนิยาม   ไพรอมรรัตน
2549
นายเทพชัย   ร่มโพธ
นางสมหมาย    จิระปัญญาเลิศ
นายเพชร   ตี๊ปัญญา
2550
นายเทพชัย   ร่มโพธ
นางสมหมาย    จิระปัญญาเลิศ
นายดิลก   แซ่จั้ง
2551
นายเทพชัย   ร่มโพธ
นางสมหมาย    จิระปัญญาเลิศ
นายฉัตรชัย   อภิบาลตระกูล
2552
นายเทพชัย   ร่มโพธ
น.ส.ผกามาศ   จันทวงศ
นายสุพรรณ   อรุณจันทร์ฉาย
2553
                              นายวรศิลป์   สุริยะ
น.ส.ผกามาศ   จันทวงศ
                  นายกอซอ  ดลเมฆา
2554
      นายวรศิลป์   สุริย
น.ส.ผกามาศ   จันทวงศ
    นายสุรชัย  ธิติภิมาน
2555
นายวรศิลป์   สุริย
น.ส.ผกามาศ   จันทวงศ
  นายสุรชัย  ธิติภิมาน
2556
                        นางขนิษฐา โสภานนท์
น.ส.ผกามาศ   จันทวงศ
นายวันชัย เป็งดี