อกท.หน่วยลำพูน หน้าหลัก คำสั่งต่างๆ ระเบียบวิธีปฎิบัติ ปฎิทินการดำเนินงาน เข้าสู่บทเรียน ทำเนียบ อกท. คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยลำพูน สมาชิกและศิษย์เก่าดีเด่น ประมวลภาพกิจกรรม ผลงานของ อกท.หน่วยลำพูน ผู้จัดทำ
 

โล่ ปีการศึกษา 2555

การประชุมวิชาการระดับภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาคเหนือ ครั้งที่ 34

โล่รางวัล
ประเภท

 

ชนะเลิศคะแนนรวม สาขาสัตวศาสตร์

 

ชนะเลิศคะแนนรวม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

 

ชนะเลิศคะแนนรวม สาขาประมง

 

 

 

ชนะเลิศคะแนนรวม ศิลปเกษตร

 

 

 

 

ชนะเลิศคะแนนรวม สิ่งประดิษฐ์