ผลงานเด่นของครู ปี 2554
ผลงานเด่นของครู ปี 2555
ผลงานเด่นของครู ปี 2556
ผลงานเด่นของนักศึกษา ปี 2555

ผลงานความภาคภูมิใจของแผนกวิชาช่างกลเกษตร

 

 

 

รูป
ชื่อ- นามสกุล
ทักษะ
รางวัลที่ได้รับ
สถานที่แข่งขัน
นายเน้ง แซ่จาง ทักษะสิ่งประดิษฐคนรุ่นใหมประเภทสิ่งประดิษฐ์พัฒนาคุณภาพชีวิต มาตรฐานเหรียญทอง วษท. พะเยา ระดับภาคครั้งที่ 35

นายชัยนะ จะที ทักษะการใช้แทรกเตอร์ล้อยาง มาตรฐานเหรียญเงิน วษท. พะเยา ระดับภาคครั้งที่ 35

นายธวัชชัย ไชยลังกา ทักษะช่างก่อสร้าง มาตรฐานเหรียญเงิน วษท. พะเยา ระดับภาคครั้งที่ 35

นายนันทวัตฒน์ จินดาหลวง ทักษะช่างยนต์ มาตรฐานเหรียญเงิน วษท. พะเยา ระดับภาคครั้งที่ 35