จำนวนนักศึกษา แผนกวิชาช่างกลเกษตร ปีการศึกษา 2556

ลำดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ปวช.1
24
-
24
ปวช.2
22
2
24
ปวช.3
21
-
21
ปวส.1
-
-
0
ปวส.2
2
-
2