บุคลากรในแผนกวิชาช่างกลเกษตร

รูป
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ประจำวิชา

นายอนนท์  ไทยผดุง  
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

คศ.3

ป. ตรี คอ.บ.ไฟฟ้ากำลัง

ป. โท ศศ.ม. วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

วิชา โครงการ
วิชา โครงการบริการซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
วิชา การสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
วิชา ช่างเกษตรเบื้องต้น

นายธีระ     ขิขุนทด    

คศ.3

ป.ตรี ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์อุตสาหกรรม

ป. โท ศษ.ม. อาชีวศึกษา

วิชา การขับเคลื่อนยานพาหนะ
วิชา ทักษะวิชาชีพเกษตร
วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

นายเศวต  ฉายาบล

คศ.3
ป.ตรี สส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วิชา การขับเคลื่อนยานพาหนะ
วิชา การผลิตอุปกรณ์การเกษตร
วิชา การใช้แทรคเตอร์และเครื่องทุ่มแรงการเกษตร
วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

น.ส.วรรณวิมล  เสนสัก

พนักงานราชการ ป.ตรี คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ วิชา งานก่อสร้างเพื่อการเกษตร
วิชา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
วิชา ช่างเกษตรเบื้องต้น
วิชา การชลประทานเพื่อการเกษตร
วิชา สัมมนา