ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แผนกวิชาช่างกลเกษตร

มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนผู้เรียน
ส่งเสริมการปฏิบัติจริง ก้าวทันเทคโนโลยี
สร้างคนดี สูุ่๋สังคม

 

 

นายอนนท์  ไทยผดุง  
หัวหน้าแผนกช่างกลเกษตร

1.จัดการเรียนรู้ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรมาตรฐานหลักสูตร ปวช.และปวส.พ.ศ.2545 ปรับปรุง 2546
2.ผลิตนักศึกษา ในระดับปวช. และปวส.สาขาช่างกลเกษตร ออกบริการงานช่างกลเกษตรในชุมชนท้องถิ่น
3. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาด้านการเรียนรู้
ในรูปแบบการจัดการเรียนในสถานศึกษา ในชุมชนท้องถิ่น และในสถานประกอบการ
วิสัยทัศน์
พันธ์กิจ
ผลงานเด่นของแผนก
ภาพกิจกรรม
ครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียน
นักศึกษา
บุคลากร
หน้าแรก