โครงสร้างหลักสูตร


 

 

 


 

พัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพการผลิตพืช  ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เทคโนโลยี  ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

 

<<<เว็บไซด์นี้จัดทำเพื่อประกอบการเรียน การสอน ในรายวิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป จัดทำโดย นางสาวชนาพร ทาจ๊ะ อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ นิศานาถ ยอดยัง

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

 

1.  พัฒนาการเรียนรู้ด้านพืชให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตพืชเพื่ออาชีพ  2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพืชโดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เทคโนโลยี
3.  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพการผลิตพืช              4.  มีจิตสำนึก อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

 

ผลงานเด่น
หน้าเเรก
จำนวนนักศึกษา
บุคลากร