จำนวนนักศึกษา แผนกวิชา พืชศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

 

 

 

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
ปวช.1
3
12
15
ปวช.2
3
8
11
ปวช.3
5
2
7
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
ปวส.1
15
6
21
ปวส.2
12
12
24