ผลงานเด่น แผนกวิชาพืชศาสตร์

 

 

 

 

 

 
ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล
นายคมสันต์ วิโรจน์ทักษะ
การจัดสวยย่อม
มาตราฐานเหรียญทอง
นายวิรชิต เนาะดู
ทักษะ การจัดดอกไม้
ชนะเลิศอันดับ 1 มาตราฐานเหรียญทอง
นายพุทธิพงศ์ เวชรันตทวี
ทักษะ การจัดสวยย่อม
มาตราฐานเหรียญทอง
นายอำนวย พลเตโชดม
ทักษะ การจัดสวนถาดชื้น
ชนะเลิศอันดับ มาตราฐานเหรียญทอง
นายอนันตสิทธิ์ ยะเปี๊ย
ทักษะ การจัดสวนในภาชนะแก้วใส นานาชาติ
ชนะเลิศอันดับ มาตราฐานเหรียญทอง
นายนวพล หล้าเป็ง
ทักษะ การจัดตู้ปลา
ชนะเลิศอันดับ มาตราฐานเหรียญ
นายสิริชัย สายทอง
ทักษะ โฟคซอง
ชนะเลิศอันดับ 2 มาตราฐานเหรียญทอง
นายเกียรติศักดิ์ อุสา
ทักษะ
ชนะเลิศอันดับ มาตราฐานเหรียญ
นายชำนาญพงษ์ ยอดศรีวรรณ
ทักษะ การจัดร้านนิทรรศการ
ชนะเลิศอันดับ 1 มาตราฐานเหรียญทอง
นายกฤษฏา กาวิชัย
ทักษะ การจัดร้านนิทรรศการ
ชนะเลิศอันดับ 1 มาตราฐานเหรียญทอง
นางสาว สุทธิดา ชมภูชัย
ทักษะ การจัดร้านนิทรรศการ
ชนะเลิศอันดับ 1 มาตราฐานเหรียญทอง
นายเอกพงษ์ หลักแต่ง
ทักษะ การจัดร้านนิทรรศการ
ชนะเลิศอันดับ 1 มาตราฐานเหรียญทอง
นางสาว นันทนุช พนากิตติศัพท์
ทักษะ ไม้ผล
ชนะเลิศอันดับ 2 มาตราฐานเหรียญทอง