บุคลากร แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ประจำวิชา
นายประทีป เพ็ชรขาว

ครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

ป.ตรี วท.บ เศรษฐศาสตร์เกษตร
ป.โท วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร

- คณิตศาสตร์พาณิชยการ
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
- สถิติ

นางเพชรรัตน์    พิมพานนท์  

ครู คศ.2
ป.ตรี ศศ.บ เศรษฐศาสตร์เกษตร
- การขาย
- กฏหมายธุรกิจ
- การจัดการธุรกิจเกษตร

นางจินตนา  ขิขุนทด

ครู คศ.3

ปวส.บัญชี
ป.ตรี ศศ.บ บริหารธุรกิจ
ป.โท ศศ.ม วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

- บัญชีเบื้องต้น
- บัญชีฟาร์ม
- บัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
- โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

นายสุรชัย     ขันติธรางกูร      

ครู คศ.3

ป.ตรี คบ. วท.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา พืชไร่
ป.โท ศศ.ม วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

- ระบบปฏิบัติการ
- การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ

นางนิศานาถ     ยอดยัง    

ครู คศ.3

ป.ตรี คบ. ศศ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษาบริหารธุรกิจ
ป.โท ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา

- การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิเวตอร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
- การประยุกต์ใช้คอมพิเวตอร์
- ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
- โครงการ

นางสาวเยาวภา  วงศ์ยงศิลป์

ครู คศ.2
ป.ตรี ศศ.บ เศรษฐศาสตร์เกษตร
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- มนุษยสัมพันธ์

นางวราภรณ์   บุณฑริกบุตร 

ครู คศ.3
ป.ตรี ศศ.บ เศรษฐศาสตร์เกษตร
- หลักเศรษฐศาสตร์
- การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพแลเพิ่มผลผลิต

นางสิริเพ็ญ  ชลเทพ 

ครู คศ.2

ปวส. เลขานุการ
ป.ตรี ค.บ.บริหารการศึกษา
ป.โท ศษ.ม.อาชีวศึกษา

- การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร
- พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
- โครงการ

นางทองสาย      วงศาสัก          

ครู คศ.3
ป.ตรี ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
- หลักการออกแบบเเละพัฒนาโปรแกรม
- ระบบบฐานข้อมูล

นางสาวจิตราพร  วัชรเมฆินทร์

ครูผู้ช่วย
ปวส.การบัญชี
ป.ตรี บธ.บ. บัญชี
- บัญชีเบื้องต้น
- บัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ

นางฝางหลิน  โนนทอง          

ครู คศ.2
ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
- ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
- การสร้างโปรแกรมเพื่อนำเสนอ
- ปฏิบัติการประกอบคอมพิเวตอร์

 

ย้อนกลับ