โครงสร้างหลักสูตร


วิสัยทัศน์

 

 

ปรัญชา       ล้ำเลิศวิชา มุ่งการสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม

อัตลักษณ์    ใฝ่รู้ สู้งาน เชียวชาญในงานอาชีพ

เอกลักษณ์   บุคลิกดี มีจิตอาสา

 

 

 

ประชาสัมพันธ์  >>> แผนกบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาการบัญชี (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                 ตั้งเเต่วันนี้- ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2557
สาขาที่เปิดใหม่ (ปวช.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

วิสัยทัศน์
        เน้นการจัดการศึกษาตามมตราฐานอาชีวะ ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

ปรัญชา       ล้ำเลิศวิชา มุ่งการสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม

อัตลักษณ์    ใฝ่รู้ สู้งาน เชียวชาญในงานอาชีพ

เอกลักษณ์   บุคลิกดี มีจิตอาสา

แผนการเรียน

 

<<<เว็บไซด์นี้จัดทำเพื่อประกอบการเรียน การสอน ในรายวิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป จัดทำโดย นางสาวชนาพร ทาจ๊ะ อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ นิศานาถ ยอดยัง

 

 
ผลงานเด่น
หน้าเเรก
จำนวนนักศึกษา
บุคลากร