จำนวนนักศึกษา แผนกวิชา บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557

 

 

 

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พณิชยการ
ปวช.1
-
7
7
ปวช.2
-
-
-
ปวช.3
-
4
4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.1
2
4
6
ปวส.2
-
2
2