โครงสร้างหลักสูตร


 

 

ผลิตผู้เรียน
แบบ Smart and Fast

 

 

 

<<<เว็บไซด์นี้จัดทำเพื่อประกอบการเรียน การสอน ในรายวิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป จัดทำโดย นางสาวชนาพร ทาจ๊ะ อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ นิศานาถ ยอดยัง

 

 

 

ผลงานเด่น

ประชาสัมพันธ์  >>> แผนกเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)                

                                 ตั้งเเต่วันนี้- ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2557

 

หน้าเเรก
จำนวนนักศึกษา
บุคลากร
วิสัยทัศน์
แผนการเรียน