บุคลากรในแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

รูป
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ประจำวิชา

นางกณัฐฐา  ภัคโชตานนท์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์      

คศ.3

ป.ตรี ศศ.บ. บรรณารักษ์

ป.ตรี รป.ม. รัฐประศาสนศาตร์ มหาบัณฑิต

วิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
วิชา ภาษาไทย 2
วิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

นางสมศรี ประธานราษฎร์

คศ.2
ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา

วิชา การดำรงไทย
วิชา การเมืองการปกครองของไทย
วิชา สังคมศึกษา

นางธนิตา  ติยะพงษ์

คศ.1
ป.ตรี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ วิชา ภาษาอังฤษธุรกิจเกษตร
วิชา ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังฤษ 2
วิชา ภาษาอังฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
วิชา ภาษาอังฤษเทคโนโลยีการเกษตร

นายอชิรวิทย์  แสงสอน

คศ.1
ป.ตรี ค.บ. พลศึกษา วิชา เพศศึกษา
วิชาวิชา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
วิชา เหตุการณ์ปัจจุบัน
วิชา ครอบครัวศึกษา
วิชา มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

นางสุภาภรณ์  จันทร์สว่าง

ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย วิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
วิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ปวช.1
วิชาภาษาไทย

นางสาวทานตะวัน ธนันชัย

ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ วิชา สถิติการทดลอง ปวช.1
วิชา วิถีธรรมวิถีไทย
วิชา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
วิชา คณิตศาสตร์ 6
วิชา คณิตศาสตร์ 2
วิชา คณิตศาสตร์ 4

นายณัฐพงค์   คำภีระ

พนักงานราชการ ป. ตรี คบ. ครุศาสตร์บัณฑิต(เคมี) วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

นางเดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรือง

พนักงานราชการ

ป. ตรี คบ. ครุศาสตร์บัณฑิต(คณิตศาสตร์)

วิชา วิถีธรรมวิถีไทย
วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิชา สถิติการทดลอง


นางสุจีรา ตันมา
ครู

ป. ตรี ศศบ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

วิชา ภาษาอังฤษในชีวิตจริง ( 2 4 6 )
วิชา ภาษาอังฤษอินเตอร์เน็ต
วิชา ภาษาอังฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

Mr. Arthur Moua
ครู

ภาษาอังกษ

วิชา ภาษาอังฤษในชีวิตจริง ( 2 )
วิชา ภาษาอังฤษอินเตอร์เน็ต
วิชา ภาษาอังฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
วิชา ภาษาอังฤษ ( 2 4 6 )

Mr.Dal Bahadur Rai
ครู

Bachelor of Technology In Information Technology

วิชา ภาษาอังฤษธุรกิจเกษตร
วิชา ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังฤษ 2
วิชา ภาษาอังฤษเทคโนโลยีการเกษตร
วิชา ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต