ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์....วิสัยทัศน์ < มีคุณธรรม นำความรู้ คู่ทักษะ พร้อมพัฒนาสู่อาเซียน>
นางกณัฐฐา ภัคโชตานนท์ 
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

1.จัดการเรัยนรู้วิชาสามัญ เพื่อเป็นพื้นฐาน การพัฒนาวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน
2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
พันธกิจ

ปรัชญา ..มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ สู่ความเป็นเลิศ

อัตลักษณ์ ..มารยาทงาม
เอกลักษณ์.. ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย สวัสดี

บุคลากร
แผนการเรียน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ภาพกิจกรรม
หน้าหลัก