ผลงานเด่นของครู ปี 2554
ผลงานเด่นของครู ปี 2555
ผลงานเด่นของครู ปี 2556
ผลงานเด่นของนักศึกษา ปี 2555

ผลงานความภาคภูมิใจของแผนกวิชาสัตว์ศาสตร์

รูป
ชื่อ - นามสกุล
ทักษที่แข่ง
รางวัลที่ได้รับ
สถานที่แข่งขัน
นายสุร
ชัย พงศป่าไม้
ทักษะไก่ไข่ มาตรฐานเหรียญเงิน วษท. พะเยา ระดับภาค ครั้งที่ 35
นายสุนทรไชย เทียนไทยสงค์ การสัมนาผลงานกลุ่มวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์ มาตรฐานเหรียญเงิน วษท. พะเยา ระดับภาค ครั้งที่ 35
นายทศพล สกุลนามวงค์ ทักษะสุกร มาตรฐานเหรียญทอง วษท. พะเยา ระดับภาค ครั้งที่ 35
นายภูริศักดิ์ ยศกำจาย ทักษะสุกร มาตรฐานเหรียญทอง วษท. พะเยา ระดับภาค ครั้งที่ 35
นายนัฐชนนท์ กำปั่นทอง ทักษะโคนม มาตรฐานเหรียญทอง วษท. พะเยา ระดับภาค ครั้งที่ 35
นายธวัชชัย ชาวยา การผสมเทียนโค มาตรฐานเหรียญทอง วษท. พะเยา ระดับภาค ครั้งที่ 35
นายยุทธการ แก้วสุวรรณ์ การสัมนาผลงานกลุ่มวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์ มาตรฐานเหรียญเงิน วษท. พะเยา ระดับภาค ครั้งที่ 35
นางสาวสุวรรณี คำฝั้น ทักษะไก่ไข่ มาตรฐานเหรียญเงิน วษท.พะเยา ระดับภาค ครั้งที่ 35