จำนวนนักศึกษา แผนกวิชาสัตว์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ลำดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ปวช.1
41
ปวช.2
17
13
30
ปวช.3
24
6
30
ปวส.1
10
8
18
ปวส.1
8
-
8