บุคลากรในแผนกวิชาสัตว์ศาสตร์

รูป
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ประจำวิชา

นายพรภิรมย์ ป้องล่องคำ

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

คศ.2 ป.ตรี วท.บ.สัตวบาล

วิชา หลักการเลี้ยงสัตว์
วิชา การผลิตสุกร
วิชา เวชภัณฑ์ในฟาร์มปศุสัตว

นายนพดล  วงศ์ศรี

รองหัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์


คศ.2

ป.ตรี วท.บ. สัตวบาล
ป.โท วท.ม.การผลิตสัตว์

วิชาโครงการ
วิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง
วิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
นายวงกต   ชลเทพ คศ.2

ป.ตรี สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร
ป.โท กษ.ม. ส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

วิชา โครงการเลี้ยงสุกรขุน
วิชา ทักษะวิชาชีพเกษตร
วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

นายประมวล  เดชคง   คศ.3

ป.ตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์

ป.โท วทม. สัตวศาสตร์

วิชา การผสมเทียม
วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
นายกิตติ    มงคลยุทธ   คศ.2 ป.ตรี ค.บ. เกษตรศาสตร์ วิชา การเลี้ยงกระบือ
วิชา การประมงทั่วไป
นางนงนุช      เพ็ชรชนะ   คศ.3

ป.ตรี ทษ.บ. โคเนื้อ - โคนม
ป.โท ศษ.ม. อาชีวศึกษา

วิชา สัมมนา
วิชา การเลี้ยงสัตว์ปิก
วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
นายอุบล   ไชยสิทธิ์   
คศ.3 ป.ตรี วท.บ. สัตวศาสตร์ วิชา โรคและการสุขาภิบาล
วิชา เกษตรผสมผสาน
วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
นางรัชนีย์  เดชคง  คศ.3 ป.ตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ วิชา เทคโนโลชีวภาพการผลิตอาหารสัตว์
วิชา การผลิตอาหารสัตว์
วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ

นายวิทย์  อนุศาสนะนันทน์ คศ.3

ป.ตรี วท.บ. สัตวบาล
ป.โท วทม. พืชไร่

วิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
วิชา การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
วิชา โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
วิชา ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร
วิชา ภาษาอังฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
นายสืบสกุล   นามวงศ์พรหม คศ.3

ป.ตรี ทษ.บ สัตวศาสตร์ (โคนม) 

วิชา โครงการเลี้ยงโคขุน
วิชา การผลิตสุกร
วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
นายวิชิต มูลนารัตน์

พนักงานราชการ

ป.ตรี วท.บ.สัตวศาสตร์ วิชา หลักการเลี้ยงสัตว์ ปวช.2
วิชา การผลิตสุกร ปวช.2
วิชาการชำแหละสัตว์ ปวช.2
วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
นางนววรรณ พวงลำใย ครูผู้ช่วย ป.ตรี วท.บ. ประมง วิชา การเลี้ยงสัตวน้ำ ปวช.3
วิชา โครงการ ปวช.3
วิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำ
วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4