หน้าแรก
บุคลากร
นักศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียน
ผลงานเด่นของแผนก
ภาพกิจกรรม
.ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ...ปรัชญา << ผลิตสัตว์ คุณภาพ ปลอดภัย >อัตลักษณ์ ...มารยาทดี มีวินัย ใฝ่การเรียนรู้ เอกลักษณ์ ..เสียสละช่วยเหลือสังคม>
นายพรภิรมย์ ป้องล่องคำ
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
วิสัยทัศน์
.เป็นนักผลิตสัตว์ ที่มีสมรรณะและคุณภาพตามมาตรฐาน
การผลิตสัตว์ รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
1.จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางดานการผลิตสัตว์ให้มีคุณภาพ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ