จำนวนนักศึกษา แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2556

ลำดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ปวช.1
-
14
14
ปวช.2
-
14
14
ปวช.3
-
27
27
ปวส.1
-
-
0
ปวส.1
-
4
4