บุคลากรในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

รูป
ชื่อ- นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ประจำวิชา

น.ส.ปิยฉัตร  ศรีสัตบุตร

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

คศ.1

ป.ตรี วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

ป.โท วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

วิชา ผลิตภัณฑ์นม
วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
วิชา เกษตรทั่วไป

น.ส.นภษร  จุ้ยอินทร์

ครูผู้ช่วย
ป.ตรี วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

วิชา โครงการ
วิชา กฏหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม
วิชา เทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์สัตว์
วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
วิชา ทักษะวิชาชีพทางการเกษตร
วิชา สัมมนา

น.ส.อาฤญช์  เพ็ญศรี

พนักงานราชการ

ป.ตรี คอ.บ. อุตสาหกรรมเกษตร

ป.โท วท.ม. การจักการอุตสาหกรรม

วิชา การแปรรูปธัญพืช
วิชา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
วิชา ผลิตภัณฑ์นม
วิชา โครงการผลิตภัณฑ์นม
วิชา การผลิตเครื่องดื่ม

น.ส.ผกามาศ จันทร์วงศ์

พนักงานราชการ
ป.ตรี คอ.บ. อุตสาหกรรมเกษตร
วิชา ผลิตภัณฑ์พืช
วิชา โครงการผลิตภัณฑ์พืช
วิชา เทคโนโลยีชีวภาพในงานอุตสาหกรรมเกษตร
วิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
วิชา อุตสาหกรรมเบื้องต้น