วันที่ ๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช” อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันที่ ๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช” อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ด้วยพระปรีชาสามารถในการริเริ่มขบวนการปฏิรูปการพัฒนาตนเองและความเจริญรุ่งเรือง ทำให้การเมืองและการทหารของไทยเป็นอย่างประเทศตะวันตก จนบรรลุความมั่งคั่ง ความก้าวหน้า สันติภาพ และความพึงพอใจของอารยประเทศ ที่สำคัญด้วยพระเมตตาเป็นล้นพ้นที่ทรงได้ให้อิสระแก่คนไทยในการประกาศเลิกทาส ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :