ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น.นางสาวสุภคัคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูหัวหน้าแผนกวิชา นักเรียนนักศึกษา และนักศึกษา ระดับ (อศ.กช.) ร่วมต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ และร่วมตรวจสอบพื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ำ

จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการวางแผนการทําเกษตรอย่างเป็นระบบ (Coding for farm) สู่โครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ ภายใต้แนวคิด “ทําเกษตรบนเนื้อที่ 1 ไร่ มีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือน (เฉลี่ยทั้งปี) โดยกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ที่ถูกเลิกจ้างงานและกลับถิ่นฐาน ตลอดจนคนที่สนใจเพิ่มทักษะด้านการเกษตร ให้มีโอกาสในการสร้างอาชีพ ด้วยการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ สร้างคน สร้างงาน ให้เกิดรายได้ เกิดการพัฒนาให้มีองค์ความรู้และทักษะต่อยอดอาชีพเกษตร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ พร้อมปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ ปัจจุบันและอนาคตได้ พื้นที่ชุมชนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับการตอบรับจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี นับได้ว่าเป็นที่น่ายินดีที่เกษตรกรและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม นอกจากการต่อยอดในอาชีพแล้ว ยังได้รับทุนในการประกอบอาชีพอีกด้วย จึงอยากชวนให้เกษตรกรและผู้ที่ต้องการมีอาชีพเข้าร่วมอบรม สิ่งสำคัญ อยากให้เลี้ยงตัวเองได้ เลี้ยงครอบครัว และเรียนรู้การจัดสรรอย่างเป็นระบบ การปลูกพืชผสมผสาน การจัดการน้ำ ดิน พืช และสัตว์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นที่ พึ่งพาตนเองได้ วางแผนประเทศไทยให้เป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก คนไทยจะมีอาชีพที่มั่นคง อยู่ดี กินดี มีคุณภาพ อย่างยั่งยืน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :