แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ เรื่องหลักสูตร เกษตรทำกิน บนวิถีพอเพียง

วันที่ 5 มิถุนายน 2566
แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ เรื่องหลักสูตร เกษตรทำกิน บนวิถีพอเพียง รุ่นที่ 1 ให้แก่กลุ่มชุมชนหมู่บ้านดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :