หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 รายการ
โดย : webmaster
อ่าน : 479
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 4,982,800.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,102,001.85 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองพันเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่
3.ราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบแบบผิวดินขนาดใหญ่
4.แบบรูปรายการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
5.รายการประกอบรายละเอียดเฉพาะแห่งระบบประปา
6.รายการรายละเอียดทั่วไปประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา
7.รายละเอียดการแบ่งงวดงาน-งวดเงิน