[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/พ.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
232 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
369 คน
สถิติเดือนนี้
5999 คน
สถิติปีนี้
12243 คน
สถิติทั้งหมด
12243 คน
IP ของท่านคือ 54.80.227.189
(Show/hide IP)


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558[ อ่าน : 2190 ] [ 15/มิ.ย./2558 ]
    โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและขัดเกลาจิตใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้ตระหนักถึงวันสำคัญต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมความเป็นไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม กับสถานศึกษาเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด และสถานศึกษา
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558[ อ่าน : 2880 ] [ 22/พ.ค./2558 ]
    อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีนักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อและเพื่อเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกด้านความรักความสามัคคีใหมู่คณะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2558
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ STEM Education และ กระบวนการ FAILAS ในการจัดการเรียนการสอน แบบ Project-Based Learning[ อ่าน : 2903 ] [ 14/พ.ค./2558 ]
    เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ STEM Education และ กระบวนการ FAILAS ในการจัดการเรียนการสอน แบบ Project-Based Learning เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ครูผู้สอน มีความเข้าใจแนวคิด และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถวางแผน ออกแบบและพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนโดยบูรณาการเรียนการสอน จากวิธีการที่หลากหลายนำสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม
อบรม MicroWorlds Pro[ อ่าน : 2963 ] [ 14/พ.ค./2558 ]
    ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มีความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับ บริษัทแม่ทา วี.พี. จำกัด ซึ่งใช้ระบบการเรียนการสอบแบบ Constructionism สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีการอบรมโปรแกรม MicroWorld Pro สำหรับครูผู้สอน และนักศึกษาของหลักสูตร ปวส. สาขาสัตวศาสตร์ ระบบทวิภาคีขึ้น ในวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ภาพบรรยากาศการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา VEC Robot Contest 2015[ อ่าน : 1054 ] [ 29/เม.ย./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา VEC Robot Contest 2015 ระดับชาติ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2558 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557[ อ่าน : 3155 ] [ 2/มี.ค./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จบประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมสุริยะ
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ “สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม[ อ่าน : 3538 ] [ 20/ก.พ./2558 ]
    ด้วยกรรมสรรพสามิตได้จัดทำ  “โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม”  โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม” ทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างกรมสรรพสามิตกับสังคม ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นศูนย์กลาง ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคสุรา ยาสูบ การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  พร้อมทั้งจัดเก็บเป็นคลังความรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้แบ่งปัน รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย “สรรพสามิต จิตอาสา” จากบุคลากรสังกัดกรมสรรพสามิต ทำหน้าที่ดำเนินภารกิจติดตามผลการดำเนินกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กรมสรรพสามิตรทราบ โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งเสพติดที่เข้มแข็ง ซึ่งกรมสรรพสามิต ได้กำหนดให้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นศูนย์การเรียนรู้สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน 
โครงการการอบรมสร้างเสริมความรู้เยาวชนในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2558[ อ่าน : 965 ] [ 20/ก.พ./2558 ]
     ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดทำเรื่อง  โครงการการอบรมสร้างเสริมความรู้เยาวชนในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของสุรา และยาสูบ ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สุขภาพ วัฒนธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตลดละเลิกสุราในกลุ่มเยาวชน และส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานลดละเลิกสุรา และยาสูบ โดยให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีวิทยาลัยที่เข้าร่วม ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กลุ่มเป้าหมาย 160 คน ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กีฬาอาชีวะสัมพันธ์ 16 ม.ค.58[ อ่าน : 3139 ] [ 19/ม.ค./2558 ]
    อาชีวะสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาต่างๆ ในอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน
วันครู ประจำปี 2558[ อ่าน : 3299 ] [ 19/ม.ค./2558 ]
    เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ วันครู ปี 2558 อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/7 -> [จำนวน 70 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>