[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/พ.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
6 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
235 คน
สถิติเดือนนี้
3732 คน
สถิติปีนี้
22241 คน
สถิติทั้งหมด
46646 คน
IP ของท่านคือ 54.196.86.89
(Show/hide IP)


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558[ อ่าน : 2605 ] [ 10/ส.ค./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558  ณ วัดจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งได้เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เนื่องในวันเข้าพรรษา
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558[ อ่าน : 799 ] [ 10/ส.ค./2558 ]
    ด้วยจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาในระดับพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา พร้อมทั้งคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดลำพูน ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตและระดับประเทศต่อไป ทีมนักกีฬา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558
โครงการหัวหน้าส่วนราชพบนักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธง[ อ่าน : 857 ] [ 14/ก.ค./2558 ]
    ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 พ.ต.อ.วินัย สุขศิริ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ทา จังหวัดลำพูน พร้อมคณะติดตาม ได้พบนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน หน้าเสาธง ตามยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด พร้อมชี้แจ้งให้นักเรียนนักศึกษา ได้รับทราบถึงปัญหายาเสพติด
สักการะบูชาพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ธรรมยาตรา...สัมมาอาชีวะ [ อ่าน : 2429 ] [ 14/ก.ค./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาจิต คุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาในสถานศึกษา โดยอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา มาประดิษฐาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา ในวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2558
กีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปี 2558 [ อ่าน : 2039 ] [ 2/ก.ค./2558 ]
    ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดพูน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 19 – 25 กรกฏาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงราย
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558[ อ่าน : 2977 ] [ 15/มิ.ย./2558 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ขึ้น ณ ห้องประชุมสุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หล่อหลอม กระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาในการเคารพ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ในกิจกรรมตอนเช้าได้จัดให้มีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัยฯ
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558[ อ่าน : 2371 ] [ 15/มิ.ย./2558 ]
    โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและขัดเกลาจิตใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้ตระหนักถึงวันสำคัญต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมความเป็นไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม กับสถานศึกษาเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด และสถานศึกษา
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558[ อ่าน : 3140 ] [ 22/พ.ค./2558 ]
    อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีนักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อและเพื่อเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกด้านความรักความสามัคคีใหมู่คณะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2558
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ STEM Education และ กระบวนการ FAILAS ในการจัดการเรียนการสอน แบบ Project-Based Learning[ อ่าน : 3150 ] [ 14/พ.ค./2558 ]
    เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ STEM Education และ กระบวนการ FAILAS ในการจัดการเรียนการสอน แบบ Project-Based Learning เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ครูผู้สอน มีความเข้าใจแนวคิด และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถวางแผน ออกแบบและพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนโดยบูรณาการเรียนการสอน จากวิธีการที่หลากหลายนำสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม
อบรม MicroWorlds Pro[ อ่าน : 3224 ] [ 14/พ.ค./2558 ]
    ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มีความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับ บริษัทแม่ทา วี.พี. จำกัด ซึ่งใช้ระบบการเรียนการสอบแบบ Constructionism สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีการอบรมโปรแกรม MicroWorld Pro สำหรับครูผู้สอน และนักศึกษาของหลักสูตร ปวส. สาขาสัตวศาสตร์ ระบบทวิภาคีขึ้น ในวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/8 -> [จำนวน 76 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>