[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส งานมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการร่วมแสดงมุทิตาจิต[ อ่าน : 27 ] [ 25/ก.ย./2563 ]
    เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส งานมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 “วันวานร่วมฟันฝ่า วันข้างหน้าหัวใจผูกพัน” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้จัดงานขอร่วมแสดงความมุทิตาจิตแด่ครูผู้ที่เกษียณอายุราชการ ในวิทยาลัยแห่งนี้และอบรมสั่งสอนศิษย์จนเกษียณอายุราชการทั้งหมด 6 ท่านมีดังนี้ นายเศวต ฉายาบล ครูชำนาญการพิเศษ นางกณัฐฐา ภัคโชตานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ นางรัชนีย์ เดชคง ครูชำนาญการพิเศษ นางสมศรี ประธานราษฏร์ ครูชำนาญการ นางสิริเพ็ญ ชลเทพ ครูชำนาญการ และนางรัชนีวรรณ ทุนกาศ พนักงานธุรการ เนื่องในโอกาสเพื่อแสดงความรักและผูกพันของเราพี่น้องชาวเกษตรลำพูน จะขอจดจำและรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของทุกท่านตลอดไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรในการเขียนวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2563 [ อ่าน : 8 ] [ 25/ก.ย./2563 ]
    เมื่อวันที่  24  กันยายน  2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรในการเขียนวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2563 ณ  โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท จังหวัดลำพูนเพื่อ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณะ ครู อาจารย์ ได้พัฒนาการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุน ภารกิจของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาอีกด้วย


รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดีเด่น ระดับประเทศ เด็กดอย เด็กดี เยาวชน TO BE รู้วิถีพอเพียง [ อ่าน : 28 ] [ 17/ก.ย./2563 ]
    วันที่ 17 กันยายน 2563 เด็กดอย เด็กดี เยาวชน TO BE วิทยาลัยเกษตรลำพูน ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดีเด่น ระดับประเทศ เด็กดอย เด็กดี เยาวชน TO BE รู้วิถีพอเพียง ความสำเร็จในวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานในพื้นที่ ที่ให้โอกาส นักเรียน นักศึกษาได้มีเวทีที่สร้างสรรค์ เพื่อสนองพระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนในงานงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิกTO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563วันที่ 15 - 17 กันยายน 2563 ณ Hall 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

การประชุมเสวนา "โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"ตามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กฟผ.และ สอศ. และร่วมรับรางวัลการประกวดผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562[ อ่าน : 20 ] [ 17/ก.ย./2563 ]
    วันที่ 17 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมการประชุมเสวนา "โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"ตามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กฟผ.และสอศ. โดยท่าน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ กฟผ. และมอบรางวัล การประกวดผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งมีผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบโครงการ ของสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดังนี้  
  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ ประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีดีเด่น เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาคเหนือ ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่นรูปแบบแปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562


ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ อ่าน : 12 ] [ 17/ก.ย./2563 ]
    เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  บริเวณศาลพญาญีบา และรอบป่าภายในวิทยาลัย จำนวน 1,000 ต้น  เพื่อเพิ่มปริมาณป่าให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

การตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช [ อ่าน : 298 ] [ 7/ส.ค./2563 ]
     วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เดินทางพร้อมคณะผู้ติดตามในโอกาสตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายอาชีวศึกษาเกษตร โดยผู้อำนวยการแสวง ทาวดี กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายแปลงสาธิตต้นแบบ 1 ไร่ 1 แสน และท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้มาต้อนรับ ชมนิทรรศการ/ผลงาน ของนักเรียน นักศึกษาหลังจากนั้น เดินทางไปยังแปลงสาธิตเพื่อทำพิธีเปิดแปลงสาธิตต้นแบบ 1 ไร่ 1 แสน ร่วมชมผลงาน/ผลผลิต ของนักเรียน อศ.กช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และร่วมให้เกียรติปลูกต้นซากุระ ณ บริเวณลานพระพิรุณ

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[ อ่าน : 70 ] [ 29/ก.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ช่วงเช้า ผู้อำนวยการ แสวง ทาวดี พร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่ และสมาชิก อกท.หน่วยลำพูน ชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ชและสมาชิก ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน รับทุนการศึกษา ระดับ อาชีวศึกษา จากหัวส่วนราชการ อำเภอแม่ทา และช่วงเย็น ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ หอประชุม โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

ดําเนินการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ตลาดแรงงาน และยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand ๔.๐)[ อ่าน : 54 ] [ 26/ก.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสาพูน ได้ดําเนินการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ตลาดแรงงาน และยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand ๔.๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คําแนะนําถ่ายทอดความรู้ยกระดับชุมชนด้านการซ่อม (Repair) อาชีพใหม่ หรือต่อยอดอาชีพ และด้านการพัฒนา(Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ กิจกรรมย่อยสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่นฝุ่นละออง ขนาดเล็ก การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิท-๑๙) และออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตําบลทากาศ  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นายก อกท.หน่วยลำพูน และ ประธานชมรมพืชศาสตร์ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ณ ฝายพัชรธรรม บ้านวังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน[ อ่าน : 63 ] [ 26/ก.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายก อกท.หน่วยลำพูน และ ประธานชมรมพืชศาสตร์ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ณ ฝายพัชรธรรม บ้านวังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม:AIC จังหวัดลำพูน ให้การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ในโครงการเสริมสร้างการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน [ อ่าน : 115 ] [ 26/ก.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม:AIC จังหวัดลำพูน ให้การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ในโครงการเสริมสร้างการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง  ซึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน โดยมีนายแสวง ทาวดี ผอ.วษท.ลำพูน ประธานศูนย์ กล่าวต้อนรับและแนะนำศูนย์ฯ มีครูสิตานัน เสนสัก วษท.ลำพูน เป็นวิทยากร และศึกษาดูงานแปลงไฮโดรโปรนิกส์ ของนักเรียนโครงการฐานวิทยาศาสตร์:แปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ วษท.ลำพูน เป็นทางเลือกเพื่อการอยู่รอดของประชาชนในยุควิกฤต โควิด-19 ขอขอบคุณเทศบาลตำบลบ้านกลาง ทีมงาน วษท.ลำพูน ทุกคน เราจะไม่ทิ้งกัน รอดพ้นวิกฤต โควิด -19 ไปด้วยกัน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 -> [จำนวน 188 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>