[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 [ อ่าน : 3 ] [ 14/ก.ค./2563 ]
    วันที่  14  กรกฎาคม 2563  นำโดย นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วย นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ นายธีรวุธ ยะอูป วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  และคณะครูได้ร่วมต้อนรับ นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมการ เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศ.กช.)[ อ่าน : 9 ] [ 12/ก.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกับทำพิธีเปิดเปิดศูนย์การเรียน สองแห่งคือตอนเช้าเวลา 9.30 น.ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูนและตอนบ่าย เวลา 14.30 น.ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านจำชมพู ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูนมีผู้สมัครเรียนและเข้าร่วมโครงการใหม่ปีนี้รวมทั้งสิ้น 63 คน ทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมของตนเองให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป

เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการก่อสร้างฝายพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในแม่น้ำกวง[ อ่าน : 7 ] [ 10/ก.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  นักศึกษา แผนกวิชา พืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการก่อสร้างฝายพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในแม่น้ำกวงในพื้นที่บ้านศรีเมืองยู้ หมู่ที่6 บ้านศรีบุญชูวังไฮ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่ 8 และพื้นที่บริเวณริมฝั่งน้ำกวง พื้นที่เทศบาลตำบลต้นธง  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของชุมชน ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง  เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงาน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม  มุ่งให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยจิตอาสาพัฒนาที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำอุปโภค น้ำเพื่อการเกษตร เป็นแหล่งฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำกวงตามธรรมชาติ อีกทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำแม่กวงทั้งสองฝั่ง ทำให้เกิดความสวยงามและส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณฝาย อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำโดยนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน การปลูกพืชผักสวนครัว การพัฒนาคุณภาพดิน เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกของเกษตรกร
พิธีส่งมอบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่[ อ่าน : 38 ] [ 29/มิ.ย./2563 ]
    

วันที่ 29  มิถุนายน  2563  ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร “กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่” จำนวน 20 ใบ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งมอบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานในพิธี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 อาคาร ท.103 สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร “กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่” เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในประเภทที่ 7 ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 เพื่อนำไปใช้ในการเกษตรแบบเคลื่อนที่ ในพื้นที่ห่างไกลในภาคเกษตรครัวเรือน ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ ตอบโจทย์ ครอบคลุมกิจกรรมหลักของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรยายและภาพประกอบโดย prสอศ.

กิจกรรมปฐมนิเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้ปกครอง นักเรียน – นักศึกษาใหม่ปรำจำปีการศึกษา 2563[ อ่าน : 69 ] [ 26/มิ.ย./2563 ]
    วันที่ 26 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้ปกครอง  นักเรียน – นักศึกษาใหม่ปรำจำปีการศึกษา 2563 นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นายแสวง ทาวดี คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ โดยประชุมผ่านวิดีโอ conference จากอาคารห้องประชุมสุริยะ (ผู้ปกครอง) ถ่ายทอดสดไปยัง อาคารฝึกงาน 4 ชั้น ซึ่งให้ นักเรียนระดับ ปวช.1 และปวส.1 ได้รับฟังและได้ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน-นักศึกษา อย่างเป็นทางการ ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนขอยินดีต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ทุกคน

การประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดลำพูน[ อ่าน : 11 ] [ 26/มิ.ย./2563 ]
    เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน  2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยประธานการประชุม นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ดำเนินการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดลำพูน เป็นไปในทางทิศเดียวกันและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนให้ความอนุเคราะห์สถานที่สอบพนักงานราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขต 6 และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา และสินค้าชุมชน[ อ่าน : 49 ] [ 14/มิ.ย./2563 ]
    

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สอบพนักงานราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขต 6 ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนนำโดย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายเเสวง ทาวดี คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาผู้ดำเนินงานโครงการ ฐานวิทยาศาสตร์เเละโครงการหารายได้ระหว่างเรียนตลอดจนเครือข่ายชุมชน ได้ให้การต้อนรับ ท่านเกษตรจังหวัดลำพูน ผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขต 6 เเละคณะกรรมการผู้ควบคุมการสอบ ผู้เข้าสอบรวมทั้งบุคคลภายนอกได้เยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัย ได้แก่ ไข่ไก่ และพืชผักสลัดปลอดสารพิษ เห็ดเผาะ และสินค้าทางการเกษตรต่างๆที่เป็นผลผลิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เเละของชุมชน ขอขอบคุณผู้เยี่ยมชมทุกท่านที่ได้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของทางวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาต่อไป

ติดตามและกำหนดวันส่งมอบงานกระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย[ อ่าน : 20 ] [ 12/มิ.ย./2563 ]
    วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายแสวง ทาวดี พร้อมด้วย นายดิถี วงศ์สวาสดิ์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ครูอรรณพ นันทขว้าง และ ม.ล.ปรีชา เกษมสันต์ ร่วมต้อนรับ คุณศิริพงษ์ พูลสวัสดิ์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) และโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานการตรวจรับครุภัณฑ์กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้เข้าติดตามและกำหนดวันส่งมอบงาน ร่วมกับการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อกำหนดวันส่งมอบครุภัณฑ์ในโอกาสต่อไป

ประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ สพฐ.[ อ่าน : 19 ] [ 12/มิ.ย./2563 ]
    วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายแสวง ทาวดี และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และคณะครูจากโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินทางวิชาการของทาง สพฐ. เพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น ปตอ. (เตรียมประกาศนียบัตรวิชาชีพ) นอกจากนั้นทางโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมได้ให้แนวทางและให้คำปรึกษาร่วมกันเพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาตามแนวทางวิชาการ และรับวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้อย่างสมบรูณ์ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมประชุมและหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนให้จบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ[ อ่าน : 37 ] [ 12/มิ.ย./2563 ]
    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายแสวง ทาวดี พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกพืช และปศุสัตว์ บ้านชมภู หมู่ที่ 10 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้มอบโฉนดที่ดินให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ มากกว่า 50 ครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรบางส่วนเหล่านี้เคยเป็นนักเรียน นักศึกษา ในโครงการ อสกช. ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ในฐานะที่เป็นวิทยาลัย ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเกษตรกับชาวบ้านที่เรียนในหลักสูตร อสกช. รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 -> [จำนวน 177 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>