[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู เจ้าหน้าที่
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ต้นเเบบประจำปี พ.ศ. 2562[ อ่าน : 17 ] [ 13/ก.ย./2562 ]
    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นายเเสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำคณะครูเเละนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ต้นเเบบประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ให้เเก่นางสาวเสาวภาคย์ เรือนใจ ครูผู้สอนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวะ ด้านการสอนสาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle[ อ่าน : 42 ] [ 9/ก.ย./2562 ]
    เมื่อวันที่ 6 - 8  กันยายน  2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  ไดดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรให้มีสรรถนะเพิ่มขึ้น ตรงตามความต้องการ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน2 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  โดยมีนายธีรวุธ  ยะอูป รักษาราชการแทน ผู้อำนายการเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร จำนวน 3 ท่าน คือ นายสมยงค์  จันทร์งาม ครูชำนาญการพิเศษจากวษท.ชัยภูมิ  นายนพอนันต์  นรโคตร  ครูชำนาญการ จาก วศ.สุรินทร์   นายเผด็จ  อ่ำนาเพียง  ครูชำนาญการ จาก วศ.ขอนแก่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งครูสามารถจัดทำเนื้อหาประกอบการสอนบทเรียนออนไลน์ ที่มีโครงสร้าง เนื้อหา และวิธีการที่เหมาะสมกับการศึกษา 
นักศึกษาสามารถมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลจากครูผู้สอนโดยตรง และสามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชาได้อย่างเต็มที่ และ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผู้เรียนและผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการกระตุ้นการศึกษาตลอดชีวิต

เข้าร่วมการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงาน การดำเนินงาน ระดับ "สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ" อาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ [ อ่าน : 40 ] [ 29/ส.ค./2562 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงาน การดำเนินงาน ระดับ "สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ" อาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ตัวแทนครูและนักเรียน นักศึกษา ได้นำโครงงานเด็กเกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม(คัดแยกขยะ ) เข้าร่วมการแสดงผลงานฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก
เสวนาการเรียนอาชีวศึกษาในปัจจุบันโดยสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้นแบบ[ อ่าน : 22 ] [ 29/ส.ค./2562 ]
    วันนี้( ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับครูแนะแนว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นร่วมเสวนาการเรียนอาชีวศึกษาในปัจจุบัน ร่วมกับสถานศึกษาประเภทเทคนิค ประเภทอาชีวศึกษา ประเภทการอาชีพและประเภทสารพัดช่าง ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม SBTC NIGHT PARTY 2019 พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น [ อ่าน : 35 ] [ 28/ส.ค./2562 ]
    คุณหญิง กัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4” (The 4th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project) ในกิจกรรม SBTC NIGHT PARTY 2019 พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ #prสอศ.
งานวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ The 4 th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project [ อ่าน : 69 ] [ 28/ส.ค./2562 ]
    วันนี้ 28 สิงหาคม 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช) เป็นประธาน เปิดงานวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ The 4 th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานการดำเนินงานและนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ลำพูน (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน) เป็นเจ้าภาพ #prสอศ
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยลําพูน ครั้งที่ 41[ อ่าน : 65 ] [ 17/ส.ค./2562 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยลําพูน ครั้งที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดการช่วงเช้าของวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติจาก ท่านสุนันท์ เทพศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ และช่วงบ่ายเป็นการเปิดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๒ โดยมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งในพิธีการของการจัดการประชุมฯ จะประกอบไปด้วย การมอบเกียรติบัตรและหนังสือสำคัญสมาชิกเลื่อนระดับหน่วยของ อกท.หน่วยลำพูน พิธีเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท.ดีเด่น สมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่น สมาชิกศิษย์เก่า อกท.ดีเด่น และพิธีอาศิรวาทองค์อุปถัมภ์ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
จัดการประชุมสัมมนา ทอดสะพาน เปิดบ้าน สานพลัง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การอาชีวศึกษาเกษตร[ อ่าน : 56 ] [ 14/ส.ค./2562 ]
    เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมสัมมนา ทอดสะพาน เปิดบ้าน สานพลัง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การอาชีวศึกษาเกษตร โดยมี ท่านสุนันท์ เทพศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงด้านบริหารข้อมูล การเรียนการสอน การแนะแนวอาชีพ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ตัวแทนจากศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเครือข่าย และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ จากนั้น ท่านสุนันท์ เทพศรี และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง "ปตอ.พอเพียง" ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒[ อ่าน : 52 ] [ 8/ส.ค./2562 ]
    เมื่อวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนมอบหมายให้นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฯเป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[ อ่าน : 691 ] [ 8/ส.ค./2562 ]
    เมื่อวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในกิจกรรมได้มีการประกวดเรียงความ"พระคุณครู" การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ฯลฯ ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 -> [จำนวน 121 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>