[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 [ อ่าน : 208 ] [ 31/มี.ค./2564 ]
    วันที่ 31  มีนาคม  2564 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563  มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น  167 คน ดังนี้ ปวช. 105   คน  ปวส.  62   คน โดยท่านนายแสวง  ทาวดี ผู้อำนวยการเชียวชาญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเป็นประธานในพิธี ขอขอบคุณ ท่านผู้มีเกียรติ สถานประกอบการ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมแสดงงานเพื่อแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐานระดับเงิน ปีที่ 1 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 [ อ่าน : 40 ] [ 31/มี.ค./2564 ]
    วันที่ 31  มีนาคม  2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐานระดับเงิน ปีที่ 1 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันการอาชีวเกษตรภาคเหนือ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 [ อ่าน : 39 ] [ 24/มี.ค./2564 ]
    วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สถาบันการอาชีวเกษตรภาคเหนือ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาที่สนใจ

จัดกิจกรรมเสวนาบรรยายสาธิตและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนตามแนวโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. [ อ่าน : 38 ] [ 24/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นายอรรณพ นันทขว้าง และหม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ เป็นวิทยากรยรรยาย พร้อมด้วยนักศึกษา แผนกวิชาพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ร่วมงานในครั้งภายใต้ ระหว่างความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมเสวนาบรรยายสาธิตและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนตามแนวโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ในงานครั้งนี้ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ เป็นประธานเป็นประธานในการอบรม และบรรยายพิเศษเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ในโครงการพลังงานร่วมใจสร้างงานพัฒนาชุมชนจำนวน 150 คนระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมรักษ์องค์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการ Science Technology Innovation(STI) : Smart Agriculture in School ตามนโยบายดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ [ อ่าน : 34 ] [ 24/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่22 มีนาคม 2564 ต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการ Science Technology Innovation(STI) : Smart Agriculture in School ตามนโยบายดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผอ.สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เช้า9.00น.ดูงานแปลงเกษตรปราณีตตามแนวพระราชดำริ(1 ไร่ 1 แสน)ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เวลา 13.00 น.บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรกับคณะกรรมการ ณ.โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณทีมงาน สพฐ.ที่ไว้วางใจและใช้โครงการของ วษท.ลำพูนเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำนักศึกษา ปวช.2พืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ ให้บริการชุมชนในการเตรียมแปลงปลูกผักบ้านดอยแช่[ อ่าน : 53 ] [ 19/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำนักศึกษา ปวช.2พืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ ให้บริการชุมชนในการเตรียมแปลงปลูกผักบ้านดอยแช่โดยทางอำเภอแม่และพัฒนาการอำเภอแม่ทาขอความอนุเคราะห์ในครั้งนี้
อกท.หน่วยลำพูน โดยประธานอำนวยการ อกท.หน่วยลำพูน ได้จัดพิธี การประชุมสมัยสามัญครั้งที่3 และพิธีส่งมอบงานของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ประจำปีการศึกษา 2563 [ อ่าน : 107 ] [ 19/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. อกท.หน่วยลำพูน โดยประธานอำนวยการ อกท.หน่วยลำพูน ได้จัดพิธี การประชุมสมัยสามัญครั้งที่3 และพิธีส่งมอบงานของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบเกียรติบัติให้กับครูที่ปรึกษาโครงการหารายได้ของสมาชิกเลือนระดับภาค ภาคเหนือ  ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดอบรมให้กับสมาชิกชุมชนบ้านจำขี้มด[ อ่าน : 40 ] [ 15/มี.ค./2564 ]
    
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชน จำขี้มด อ.เมือง จ.ลำพูน ร่วมกับโครงการชีววิถีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มี มล.ปรีชา เกษมสันต์ เป็นวิทยากรอบรม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยนางจำเนียร แสนราชา เกษตรฯจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการจัดอบรมประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร[ อ่าน : 48 ] [ 15/มี.ค./2564 ]
    วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยนางจำเนียร แสนราชา เกษตรฯจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการจัดอบรมประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในประเด็น การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ (เชื่อมโยงศูนย์ AIC)  การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ ได้รับการสนับสนุนสถานที่ จากท่านผู้อำนวยการ แสวง ทาวดี โดยมอบหมายให้ อาจารย์มล.ปรีชา เกษมสันต์ เป็นวิทยากรการอบรม ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

บริษัทจัดหางาน ไทนิชิ ยูโก จำกัด เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย และแนะแนวการไปฝึกงานเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่น[ อ่าน : 45 ] [ 15/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัทจัดหางาน ไทนิชิ ยูโก จำกัด เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย และแนะแนวการไปฝึกงานเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่น โดย รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเกษตร ประเทศญี่ปุ่น ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2  ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/26 -> [จำนวน 256 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>