บุคลากร แผนกวิชาพืชศาสตร์
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ประจำวิชา

นายยิ่งศักดิ์         ยอดยัง  

ครูคศ.3

หัวหน้าแผนกพืชศาสตร์

ปมก.เกษตรกรรม
ป.ตรี วท.บ.พืชสวน
ป.โท วท.ม. เกษตรศาสตร์
- สถิติและการวางแผนการทดลอง
- เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืชสวน
- ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
- โครงการ

นายโสภณ     จอมเมือง 

 

ครู คศ.2
ป.ตรี ทษ.บ. พืชไร่
- การผลิตพืชสมุนไพร
- เกษตรแบบผสมผสาน

นางฐิตินันท์  จิระปัญญาเลิศ

 

ครู คศ.2

ปวส.เกษตรกรรม
ป.ตรี ทษ.บ.พืชศาสตร์
(พืชสวนประดับ)

- หลักพืชกรรม
- ทักษะวิชาชีพเกษตร
- การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
- งานเกษตรทั่วไป

นาย อรรณพ    นันทขว้าง      

ครู คศ.2

ป.ตรี ทษ.บ.พืชผัก

- การจัดการดิน
- หลักพืชกรรม
- เกษตรชลประทาน

นายดำรงค์     อินชัยวงค์       

ครู คศ.3

ปวส.เกษตรกรรม
ป.ตรี ปวท.บ.พืชสวนประดับ
ป.โท วท.ม.ส่งเสริม และ
นิเทศศาสตร์เกษตร

- การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
- โครงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
- สัมนา

นางศรีกุล        นันทขว้าง  

ครู คศ.2
ปวส.เกษตรกรรม
ป.ตรี ทษ.บ.พืชผัก
- หลักพืชกรรม
- พืชผักเพื่อการค้า
- การวางระบบน้ำเพื่อการเกษตร

นางเพียงเพ็ญ    ตันวัฒนา           

ครู คศ.3
ป.ตรี วท.บ โรคพืช
- การผลิตเห็ด
- การผลิตพืชสมุนไพร
- โครงการผลิตเห็ด
- งานเกษตรทั่วไป

นายสมเดช  วงษ์ประยูร 

ครู คศ.3

ปวส.เกษตรกรรม
ป.ตรี ทษ.บ.พืชสวนประดับ

- การจัดและดูแลสวน
- หลักพืชกรรม
- ทักษะวิชาชีพเกษตร

นางระพี     ริยาพันธ์        

ครู คศ.1
ป.ตรี ทษ.บ เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ป.โท ภ.สถ.ม ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หลักพืชกรรม
- การจัดและดูแลสวน
- การจัดสวนและตกแต่งบริเวณ