โครงสร้างหลักสูตร
                     -  ระดับชั้นประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พณิชยการ
                     -  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ