[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์

  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 


ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายธีรวุธ ยะอูป
1

                                                      ผลงานสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ     รายการ/ผลงาน     ภาคเรียนที่ หน่วยงาน  วันเดือนปี
1 รางวัลสถานศึกษาทวิภาคีต้นแบบ สานพลังประชารัฐ (Excellent model school) 2/2562   สอศ. 22-11-62