[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียนหน้าเสาธง[ อ่าน : 2791 ] [ 14/ก.ค./2559 ]
    ตามที่จังหวัดลำพูน โดยความเห็นชอบร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีโครงการหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดลำพูน พบนักเรียนหน้าเสาธง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดลำพูน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน และมีโอกาสพบปะกับผู้บริหารและคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา (Lamphun Team) ของแต่ละโรงเรียน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาด้านอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อนักเรียน/นักศึกษา
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจำปี 2559[ อ่าน : 2826 ] [ 14/ก.ค./2559 ]
    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา –เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดลำพูน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง วิทยาลัยการอาชีพป่าซ่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. เพื่อเข้าสู่การประกวดแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยได้อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดงานในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559[ อ่าน : 4081 ] [ 22/มิ.ย./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หล่อหลอม กระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ในการเคารพ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปีและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปี 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน[ อ่าน : 3259 ] [ 22/มิ.ย./2559 ]
    ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูนขึ้น ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 [ อ่าน : 3066 ] [ 1/มิ.ย./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญทางศาสนา และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ อนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559[ อ่าน : 3664 ] [ 1/มิ.ย./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจัดกิจกรรมการดำเนินงานค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกด้านความรักความสามัคคีในหมู่คณะ คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ ให้มีความมั่นคงทางจิตใจ มีภูมิคุ้มกัน จากอบายมุขทั้งปวง ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
รับรายงานตัว ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559[ อ่าน : 2682 ] [ 1/มิ.ย./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ลงทะเบียนเรียน ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในเรื่อง กฎระเบียบ สวัสดิการ การเรียนการสอน การอยู่ร่วมกันในวิทยาลัย ให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง
TECHNICAT AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (TVEN) [ อ่าน : 3391 ] [ 29/มี.ค./2559 ]
    TECHNICAT AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (TVEN) MANAGEMENT WORKSHOP 23-26 MARCH 2016 LAMPHUN COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY
ค่าย “ดิน น้ำ ลม ไฟ”[ อ่าน : 3118 ] [ 29/มี.ค./2559 ]
    ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ ตามโครงการหลักสูตรวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรมค่าย “ดิน น้ำ ลม ไฟ” ระหว่าง วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้มาเรียนสายอาชีวศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปัจฉิมนิเทศ ปี 2558[ อ่าน : 2941 ] [ 24/ก.พ./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมสุริยะ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/14 -> [จำนวน 135 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>