[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการเปิดโลกอาชีพ (Open House) “จุดประกายคิด ชีวิตเกษตร”[ อ่าน : 689 ] [ 23/ก.พ./2561 ]
    วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดโลกอาชีพ (Open House) “จุดประกายคิด ชีวิตเกษตร” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเปิดโลกอาชีพ (Open House) “จุดประกายคิด ชีวิตเกษตร” และร่วมเปิดศูนย์ Fix It Center Thailand 4.0 โดยนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ และภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมภายในซุ้มนิทรรศการของสาขางานต่างๆ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สาธิตการเหวี่ยงบ่วงบาศ การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การจัดสวนถาด บริการฉีดยาพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดสุนัข ฉีดยากำจัดเห็บสุนัขฟรี บริการซ่อม/บำรุงรักษาเครื่องใช้ในครัวเรือน และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี 80 คันแรก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียอาชีวศึกษา(ปตอ.)[ อ่าน : 403 ] [ 17/ม.ค./2561 ]
    
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 นายสุนันท์ เทพศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และนายไกรสีห์ ชัยพรหม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียอาชีวศึกษา(ปตอ.)
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนโดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นายสุนันท์ เทพศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้กล่าวให้กำลังใจนักเรียน พร้อมทั้งมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้แก่นักเรียน
กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560[ อ่าน : 1792 ] [ 25/ธ.ค./2560 ]
    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ในการนี้วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กิจกรรมทวิภาคี เครือเบทาโกร[ อ่าน : 276 ] [ 17/ธ.ค./2560 ]
    พิธีมอบเงินสนับสนุนการศึกษานักศึกษาทวิภาคี เครือเบทาโกร ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมแนะแนว และสอบสัมภาษณ์ บริษัทเบทาโกร
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม[ อ่าน : 326 ] [ 17/ธ.ค./2560 ]
    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กับ สถาบัน Institte of Technical Eduucation : ITE วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ร้านอาหาร บ้านปี้เฮือนน้อง จังหวัดลำพูน
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ[ อ่าน : 234 ] [ 14/ธ.ค./2560 ]
    
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กับ สถาบัน Institte of Technical Eduucation : ITE

โดยในระหว่างวันที่ 10 - 23 ธันวาคม 2560 สถาบันการศึกษาทางด้านเทคนิค (Institute of Technical Eduucation : ITE) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้จัดส่งครู และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและได้มีโอกาสฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะในวิชาชีพ ระหว่างครู บุคลากร และนักศึกษาของทั้งสองระเทศ
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ อ่าน : 828 ] [ 25/ก.ค./2560 ]
    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หล่อหลอม กระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม ของนักเรียน นักศึกษา ในการเคารพ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
การรับรายงานตัว ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.๑ และปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ อ่าน : 981 ] [ 2/มิ.ย./2560 ]
              วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ลงทะเบียนเรียน ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธ ที่ 1๗ พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสุริยะ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในเรื่อง กฎระเบียบ สวัสดิการ การเรียนการสอน การอยู่ร่วมกันในวิทยาลัย ให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง
กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559[ อ่าน : 3468 ] [ 24/ม.ค./2560 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ในการนี้วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปี 2560[ อ่าน : 3006 ] [ 24/ม.ค./2560 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และสร้างวินัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการทำงานเป็นทีมและร่วมกันทำงานอย่างรับผิดชอบ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/16 -> [จำนวน 156 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>