[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 [ อ่าน : 1602 ] [ 31/มี.ค./2564 ]
    วันที่ 31  มีนาคม  2564 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563  มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น  167 คน ดังนี้ ปวช. 105   คน  ปวส.  62   คน โดยท่านนายแสวง  ทาวดี ผู้อำนวยการเชียวชาญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเป็นประธานในพิธี ขอขอบคุณ ท่านผู้มีเกียรติ สถานประกอบการ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมแสดงงานเพื่อแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐานระดับเงิน ปีที่ 1 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 [ อ่าน : 231 ] [ 31/มี.ค./2564 ]
    วันที่ 31  มีนาคม  2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มรักษามาตรฐานระดับเงิน ปีที่ 1 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันการอาชีวเกษตรภาคเหนือ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 [ อ่าน : 210 ] [ 24/มี.ค./2564 ]
    วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สถาบันการอาชีวเกษตรภาคเหนือ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาที่สนใจ

จัดกิจกรรมเสวนาบรรยายสาธิตและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนตามแนวโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. [ อ่าน : 241 ] [ 24/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นายอรรณพ นันทขว้าง และหม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ เป็นวิทยากรยรรยาย พร้อมด้วยนักศึกษา แผนกวิชาพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ร่วมงานในครั้งภายใต้ ระหว่างความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมเสวนาบรรยายสาธิตและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนตามแนวโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. ในงานครั้งนี้ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ เป็นประธานเป็นประธานในการอบรม และบรรยายพิเศษเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ในโครงการพลังงานร่วมใจสร้างงานพัฒนาชุมชนจำนวน 150 คนระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมรักษ์องค์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการ Science Technology Innovation(STI) : Smart Agriculture in School ตามนโยบายดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ [ อ่าน : 258 ] [ 24/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่22 มีนาคม 2564 ต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการ Science Technology Innovation(STI) : Smart Agriculture in School ตามนโยบายดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผอ.สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เช้า9.00น.ดูงานแปลงเกษตรปราณีตตามแนวพระราชดำริ(1 ไร่ 1 แสน)ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เวลา 13.00 น.บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรกับคณะกรรมการ ณ.โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณทีมงาน สพฐ.ที่ไว้วางใจและใช้โครงการของ วษท.ลำพูนเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำนักศึกษา ปวช.2พืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ ให้บริการชุมชนในการเตรียมแปลงปลูกผักบ้านดอยแช่[ อ่าน : 199 ] [ 19/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำนักศึกษา ปวช.2พืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ ให้บริการชุมชนในการเตรียมแปลงปลูกผักบ้านดอยแช่โดยทางอำเภอแม่และพัฒนาการอำเภอแม่ทาขอความอนุเคราะห์ในครั้งนี้
อกท.หน่วยลำพูน โดยประธานอำนวยการ อกท.หน่วยลำพูน ได้จัดพิธี การประชุมสมัยสามัญครั้งที่3 และพิธีส่งมอบงานของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ประจำปีการศึกษา 2563 [ อ่าน : 506 ] [ 19/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. อกท.หน่วยลำพูน โดยประธานอำนวยการ อกท.หน่วยลำพูน ได้จัดพิธี การประชุมสมัยสามัญครั้งที่3 และพิธีส่งมอบงานของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบเกียรติบัติให้กับครูที่ปรึกษาโครงการหารายได้ของสมาชิกเลือนระดับภาค ภาคเหนือ  ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดอบรมให้กับสมาชิกชุมชนบ้านจำขี้มด[ อ่าน : 218 ] [ 15/มี.ค./2564 ]
    
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชน จำขี้มด อ.เมือง จ.ลำพูน ร่วมกับโครงการชีววิถีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มี มล.ปรีชา เกษมสันต์ เป็นวิทยากรอบรม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยนางจำเนียร แสนราชา เกษตรฯจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการจัดอบรมประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร[ อ่าน : 199 ] [ 15/มี.ค./2564 ]
    วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยนางจำเนียร แสนราชา เกษตรฯจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการจัดอบรมประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในประเด็น การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ (เชื่อมโยงศูนย์ AIC)  การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ ได้รับการสนับสนุนสถานที่ จากท่านผู้อำนวยการ แสวง ทาวดี โดยมอบหมายให้ อาจารย์มล.ปรีชา เกษมสันต์ เป็นวิทยากรการอบรม ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

บริษัทจัดหางาน ไทนิชิ ยูโก จำกัด เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย และแนะแนวการไปฝึกงานเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่น[ อ่าน : 226 ] [ 15/มี.ค./2564 ]
    เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัทจัดหางาน ไทนิชิ ยูโก จำกัด เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย และแนะแนวการไปฝึกงานเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่น โดย รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเกษตร ประเทศญี่ปุ่น ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2  ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/33 -> [จำนวน 322 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>