[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ร้านคงสวัสดิ์ครอสบรีด เครือข่ายประมงจังหวัดลำพูนและเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประเภทปลาสวยงาม มอบ พ่อ แม่พันธุ์ปลาสวยงามสำหรับสื่อการเรียนการสอน [ อ่าน : 151 ] [ 23/ก.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ร้านคงสวัสดิ์ครอสบรีด เครือข่ายประมงจังหวัดลำพูนและเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประเภทปลาสวยงาม มอบ พ่อ แม่พันธุ์ปลาสวยงามสำหรับสื่อการเรียนการสอน แก่แผนกสัตวศาสตร์ งานฟาร์มประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เปิดบริการวิชาชีพ ให้แก่คุณธนสร ชัยโยกาศ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช[ อ่าน : 134 ] [ 23/ก.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เปิดบริการวิชาชีพ ให้แก่คุณธนสร ชัยโยกาศ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช : ขนมดอกจอก และ โดนัทยีสต์ เพื่อสร้างทักษะ ในการประกอบอาชีพ
โครงการ fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจิตอาสา 2564 ให้การต้อนรับนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดลำพูน และนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา พิธีมอบอุปกรณ์ Start Up แปลงผัก ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพด้านเกษตรกรรมแบบปราณีตตามแนวพระราชดำริ[ อ่าน : 138 ] [ 19/ก.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนนำโดยผู้อำนวยการแสวง  ทาวดี งานโครงพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนาฯ ทีมงาน นายกิตติ  มงคลยุทธ นายอรรณพ  นันทขว้าง นางสาวอาฤญช์ เพ็ญศรี นายรุด จันทร์ทิพย์ และหม่อมหลวงปรีชาเกษมสันต์ งานโครงการ fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจิตอาสา 2564  ให้การต้อนรับนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดลำพูน และนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา พิธีมอบอุปกรณ์ Start Up แปลงผัก ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพด้านเกษตรกรรมแบบปราณีตตามแนวพระราชดำริที่ยั่งยืนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงผู้เข้าร่วมโครงการนางสาวธนาสอน ไชโยกาส เลขที่ 216 หมู่ 11 บ้านหนองผึ้ง ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

การรายงานการดำเนินการเรียนการสอน แก่คณะศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ในการติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)[ อ่าน : 152 ] [ 8/ก.ค./2564 ]
    วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยท่านผู้อำนวยการ นายแสวง ทาวดี คณะผู้บริหาร ครู ได้ดำเนินการต้อนรับ และรายงานการดำเนินการเรียนการสอน แก่คณะศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ในการติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

FIX IT จิตอาสา อาชีวะเกษตรพัฒนา ส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน[ อ่าน : 300 ] [ 8/ก.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 6  กรกาคม  2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำโครงการ FIX IT จิตอาสา อาชีวะเกษตรพัฒนา ส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน:การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนอาชีพเกษตรกรรมแบบปราณีตตามแนวพระราชดำริที่ยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ดำรงชีพอย่างพอเพียง นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงในสถานที่จริงตามบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ มีการสำรวจพื้นที่ วางแผนการใช้พื้นที่ กำหนดชนิดของพืช สัตว์และประมงที่เหมาสมกับพื้นที่โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเอง ขอบคุณท่านสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทาและคณะที่ให้โอกาสแก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้นำนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชนเป็นกำลังใจผู็ที่เข้าร่วมโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อดำเนินการพัฒนาต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบนความพอเพียงและยั่งยืน [ อ่าน : 148 ] [ 8/ก.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อดำเนินการพัฒนาต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบนความพอเพียงและยั่งยืน โดยมีนางชมนาถ บุญคมรัตน์ สหกรณ์จังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิด และนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในสถานศึกษา [ อ่าน : 149 ] [ 25/มิ.ย./2564 ]
    วันที่ 25 มิถุนายน  2564 เวลา 08.00 น.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยชมรมTO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 #“รวมพลังต่อต้านยาเสพติด”

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนรับการประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[ อ่าน : 175 ] [ 22/มิ.ย./2564 ]
    วันที่ 22 มิถุนายน 2564 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับการประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2563) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมเมืองสุววรณ โดยมีโครงการนำเสนอ จำนวน 4 โครงการได้แก่ 1.ฟาร์มฮักโค 2.ฟักข้าวจาวหละปูน 3.สลัดโรลซีฟู๊ด 4.เมล่อนต๊กกะใจ
โครงการคุณธรรมนำใจห่างไกลยาเสพติดร่วมกับโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน บรรยาย หัวข้อ จิตวิทยาวัยรุ่น จากคณะวิทยากรโรงพยาบาลแม่ทา[ อ่าน : 363 ] [ 17/มิ.ย./2564 ]
    เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนจัดโครงการคุณธรรมนำใจห่างไกลยาเสพติดร่วมกับโครงการลดปัญหาการออกกลางคันบรรยาย หัวข้อ  จิตวิทยาวัยรุ่น   จากคณะวิทยากรโรงพยาบาลแม่ทา ณ หอประชุมสักทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ร่วมเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศ.กช.) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ สวนสามแสน บ้านกลาง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน[ อ่าน : 393 ] [ 13/มิ.ย./2564 ]
    เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนโดยท่านผู้อำนวยการแสวง ทาวดี พร้อมดูคณะครูร่วมเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศ.กช.) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ สวนสามแสน บ้านกลาง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ร่วมกับปลัดอำเภอลี้ เริ่มเปิดปีแรกมีผู้สมัครเรียน 60 คน ศูนย์นี้มีความหลากหลายผู้มาลงทะเบียนเรียนเป็นนักเรียนใหม่ที่นี่มีทุกเพศ ทุกวัย มีหลากหลายอาชีพ เรียนจบตั้งแต่  มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงจบ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก แล้วแต่เป็นสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่เกษตร โดยท่านปลัดอำเภอ ตำรวจ ผู้นำชุมชน ทุกท่านต้องการหาความรู้ด้านการเกษตรถือว่าได้ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่จะเพิ่มทักษะ ทบทวนความรู้และศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพื่อนำไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเป็นอาชีพเสริมให้ยั่งยืนตลอดไป และสามารถเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีคุณค่า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ที่มั่นคงและยั่งยืนตามสถานการณ์ต่อไป

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/34 -> [จำนวน 338 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>