[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรยุคใหม่และฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยว(Smart Farming)[ อ่าน : 96 ] [ 30/ก.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 29  กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ได้รับความไว้วางใจให้เป็นวิทยากร โดยมีผู้อำนวยการแสวง  ทาวดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรยุคใหม่และฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยว(Smart Farming)กิจกรรมยกระดับเกษตรกรยุคใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานและบรรยายพิเศษ ดังนี้ 1.เรื่อง การทำเกษตรกรรมแบบปราณีต ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง coding for farm  2. เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน Hydro box ในการอบรมพัฒนาและยกระดับเกษตรกรยุคใหม่และฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยวกิจกรรมยกระดับเกษตรกรยุคใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานยกระดับผลิตภัณฑ์และลดต้นทุน วิทยาลัยต้องขอขอบคุณท่านเกษตรจังหวัดลำพูน(คุณจำเนียร แสนราชา)ศิษย์เก่าเกษตรลำพูนรุ่น1 ผู้ประสานงานโดยโครงการพิเศษวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ โรงแรมแกรนด์จามจุรี จ.ลำพูน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 องค์ประกอบภายใต้โครงการสวนพฤกษศาสตร์ไม้หอมเพื่อสนองพระราชดำริ[ อ่าน : 227 ] [ 29/ก.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2564 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 องค์ประกอบภายใต้โครงการสวนพฤกษศาสตร์ไม้หอมเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนายแสวง ทาวดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและดูแลควบคุมการอบรมในครั้งนี้และวิทยาลัยไปได้ดำเนินงานภายใต้ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid -19 อย่างเคร่งครัดโดยทำการแบ่งกลุ่มจำนวน 4 กลุ่มและมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นวิทยากรในครั้งนี้

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564[ อ่าน : 116 ] [ 28/ก.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีตัวแทนผู้บริหารครู บุคลากรพร้อมด้วยตัวแทนสมาชิก อกท.คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ อกท.หน่วยลำพูน ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) [ อ่าน : 99 ] [ 28/ก.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการแสวง  ทาวดี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย และหัวหน้างานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ร้านคงสวัสดิ์ครอสบรีด เครือข่ายประมงจังหวัดลำพูนและเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประเภทปลาสวยงาม มอบ พ่อ แม่พันธุ์ปลาสวยงามสำหรับสื่อการเรียนการสอน [ อ่าน : 102 ] [ 23/ก.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ร้านคงสวัสดิ์ครอสบรีด เครือข่ายประมงจังหวัดลำพูนและเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประเภทปลาสวยงาม มอบ พ่อ แม่พันธุ์ปลาสวยงามสำหรับสื่อการเรียนการสอน แก่แผนกสัตวศาสตร์ งานฟาร์มประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เปิดบริการวิชาชีพ ให้แก่คุณธนสร ชัยโยกาศ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช[ อ่าน : 95 ] [ 23/ก.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เปิดบริการวิชาชีพ ให้แก่คุณธนสร ชัยโยกาศ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช : ขนมดอกจอก และ โดนัทยีสต์ เพื่อสร้างทักษะ ในการประกอบอาชีพ
โครงการ fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจิตอาสา 2564 ให้การต้อนรับนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดลำพูน และนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา พิธีมอบอุปกรณ์ Start Up แปลงผัก ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพด้านเกษตรกรรมแบบปราณีตตามแนวพระราชดำริ[ อ่าน : 100 ] [ 19/ก.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนนำโดยผู้อำนวยการแสวง  ทาวดี งานโครงพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนาฯ ทีมงาน นายกิตติ  มงคลยุทธ นายอรรณพ  นันทขว้าง นางสาวอาฤญช์ เพ็ญศรี นายรุด จันทร์ทิพย์ และหม่อมหลวงปรีชาเกษมสันต์ งานโครงการ fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจิตอาสา 2564  ให้การต้อนรับนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดลำพูน และนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา พิธีมอบอุปกรณ์ Start Up แปลงผัก ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพด้านเกษตรกรรมแบบปราณีตตามแนวพระราชดำริที่ยั่งยืนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงผู้เข้าร่วมโครงการนางสาวธนาสอน ไชโยกาส เลขที่ 216 หมู่ 11 บ้านหนองผึ้ง ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

การรายงานการดำเนินการเรียนการสอน แก่คณะศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ในการติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)[ อ่าน : 113 ] [ 8/ก.ค./2564 ]
    วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยท่านผู้อำนวยการ นายแสวง ทาวดี คณะผู้บริหาร ครู ได้ดำเนินการต้อนรับ และรายงานการดำเนินการเรียนการสอน แก่คณะศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ในการติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

FIX IT จิตอาสา อาชีวะเกษตรพัฒนา ส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน[ อ่าน : 202 ] [ 8/ก.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 6  กรกาคม  2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำโครงการ FIX IT จิตอาสา อาชีวะเกษตรพัฒนา ส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน:การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนอาชีพเกษตรกรรมแบบปราณีตตามแนวพระราชดำริที่ยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ดำรงชีพอย่างพอเพียง นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงในสถานที่จริงตามบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ มีการสำรวจพื้นที่ วางแผนการใช้พื้นที่ กำหนดชนิดของพืช สัตว์และประมงที่เหมาสมกับพื้นที่โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเอง ขอบคุณท่านสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทาและคณะที่ให้โอกาสแก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้นำนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชนเป็นกำลังใจผู็ที่เข้าร่วมโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อดำเนินการพัฒนาต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบนความพอเพียงและยั่งยืน [ อ่าน : 106 ] [ 8/ก.ค./2564 ]
    เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อดำเนินการพัฒนาต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบนความพอเพียงและยั่งยืน โดยมีนางชมนาถ บุญคมรัตน์ สหกรณ์จังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิด และนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/33 -> [จำนวน 322 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>