[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการประชารัฐ “Excellent Model School”[ อ่าน : 2846 ] [ 13/ธ.ค./2559 ]
    ตามที่เครือเบทาโกรได้ทำความร่วมมือกับทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดทำหลักสูตรในรูปแบบทวิภาคี ในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในการนี้เครือเบทาโกร มีนโยบายรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าฝึกงานในโครงการทวิภาคีเครือเบทาโกร ซึ่งขณะนี้เครือเบทาโกรกำลังขยายธุรกิจและมีความประสงค์จะรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกับทางเครือเบทาโกร โดยการประชาสัมพันธ์โครงการทวิภาคีเบทาโกร และมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาทวิภาคีเบทาโกร รุ่นที่ 4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักเรียนศึกษาที่สนใจเข้าโครงการรุ่นต่อไป ตามหลักสูตรทวิภาคีปศุสัตว์เบทาโกร ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ[ อ่าน : 817 ] [ 13/ธ.ค./2559 ]
    ตามที่จังหวัดลำพูนได้จัดทำโครงการกองทุนฝายหลวงเพื่อสมทบทุนซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางประชารัฐ “คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ” เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำที่มีอยู่เดิมและสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางประชารัฐ เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท มาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำพูน อย่างยั่งยืน โดยการนำรายได้จากการขายขยะที่ได้รับบริจาคมาสมทบทุนซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำที่มีอยู่เดิมและสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามแนวทางประชารัฐ
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน[ อ่าน : 918 ] [ 13/ธ.ค./2559 ]
    อำเภอแม่ทาและคณะสงฆ์อำเภอแม่ทาได้กำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ วัดทาศรีป้าน ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”[ อ่าน : 2753 ] [ 22/พ.ย./2559 ]
    หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำอำเภอแม่ทา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง/หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล/หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง-ลำพูน/หัวหน้าหน่วยงานป้องกันรักษาป่า ที่ ลพ.3 (ทาชมพู)/ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดอำเภอ/กำนัน ทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89
“999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”[ อ่าน : 3107 ] [ 11/พ.ย./2559 ]
    ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้มาปฏิญาณตนจะทำความดีและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยดำเนินการภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการจัดกิจกรรม “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”
การประชุมวิชาการ ระดับหน่วยลำพูน ครั้งที่ 38[ อ่าน : 3729 ] [ 11/ต.ค./2559 ]
    ด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน ได้จัดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน ครั้งที่ 38 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2559 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กิจกรรม Show and Share ประจำปีการศึกษา 2559[ อ่าน : 3287 ] [ 11/ต.ค./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินงานกิจกรรม Show and Share ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำผลงาน โครงงาน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จัดทำขึ้น มาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559[ อ่าน : 3560 ] [ 11/ส.ค./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงพระคุณของแม่ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดกิจกรรมในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 
ประชารัฐร่วมใจ สร้างห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างยังยืน อำเภอแม่ทา[ อ่าน : 3204 ] [ 9/ส.ค./2559 ]
    ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ทา (ศป.ปส.อ.แม่ทา) ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานประชารัฐร่วมใจ สร้างห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างยังยืน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้มีกลไก ระบบงาน และกระบวนการทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยย่าเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560 รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 4   สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559[ อ่าน : 3109 ] [ 9/ส.ค./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/16 -> [จำนวน 156 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 >>