[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
   
AIC lamphun
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ กศจ.
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปี 2564


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ดกิจกรรมโครงการ LCAT เยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด[ อ่าน : 13 ] [ 20/พ.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมโครงการ LCAT เยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด โดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายกิตติ มงคลยุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม มีวิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลแม่ทาและสถานีตำรวจภูธรแม่ทา ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ชี้แจงการจัดกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของการจัดการเรียน การสอน ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง[ อ่าน : 11 ] [ 18/พ.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวต้อนรับให้โอวาทนักเรียนนักศึกษา และแนะนำครูผู้ช่วย นางสาวอัญมณี วัยวัฒน์ และนางสาวภณิดา  บุญลือ พร้อมทั้งครูฝึกสอนจำนวน 4 ท่านที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียน1/2565 พร้อมทั้งชี้แจงการจัดกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของการจัดการเรียน การสอน ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

จัดการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองและรับลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.และประดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 [ อ่าน : 14 ] [ 18/พ.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  จัดการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองและรับลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.และประดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565   นำโดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการเป็นประธานพิธี มีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติตนระหว่างที่กำลังศึกษาตลอดจนสำเร็จการศึกษา และการชี้แจงค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียน และสวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับการสนับสนุนตามนโยบายที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ณ หอประชุมสุริยะ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่1/2565 และเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน และการขับเคลื่อนตามภารกิจที่ สอศ.มอบหมาย[ อ่าน : 4 ] [ 18/พ.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่1/2565 และเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน และการขับเคลื่อนตามภารกิจที่ สอศ.มอบหมายเพื่อให้ครูบุคลากร เจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ นำโดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและมอบกระเช้าดอกไม้ ต้อนรับครูผู้ช่วย นางสาวอัญมณี วัยวัฒน์ และนางสาวภณิดา  บุญลือ ในโอกาส ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมสุริยะ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ต้อนรับเนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย[ อ่าน : 57 ] [ 12/พ.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ต้อนรับเนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวอัญมณี วัยวัฒน์ และนางสาวภณิดา  บุญลือ เข้าสู่รั้ววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายกิตติ มงคลยุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ต้อนรับครูผู้ช่วยโดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพสู่การสร้างนวัตกรรม[ อ่าน : 67 ] [ 12/พ.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2565  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพสู่การสร้างนวัตกรรม นำโดยท่านผู้อำนวยการนายแสวง ทาวดี นำคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพียง โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความรู้ทั้งภาคความรู้และปฏิบัติ   ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่

จัดกิจกรรมประเพณีสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว เพื่อความเป็นสิริมงคล[ อ่าน : 77 ] [ 3/พ.ค./2565 ]
    วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมประเพณีสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรจากนายแสวง ทาวดี ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัย  เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินการคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา ที่ขอรับทุนกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 (OnlineและOn-Site)[ อ่าน : 78 ] [ 3/พ.ค./2565 ]
    เมื่อวันที่ 19 – 22 เมษายน 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินการคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา ที่ขอรับทุนกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 (OnlineและOn-Site) นำโดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือก 2 ประเภททุน ได้แก่ ทุน 5 ปี ปวช. ต่อเนื่อง ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร จำนวน 30 ทุน และ ทุน 2 ปี ปวส./อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 ทุน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสังเกตการณ์คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ ท่านวณิชย์ อ่วมศรี คณะกรรมการอาชีวศึกษา คุณพรเทพ เจริญผลจันทร์ ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ บ.เบทาโกจำกัด รศ.ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง ผศ.ดร.รินรดี ปาปะใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
การประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน[ อ่าน : 118 ] [ 11/เม.ย./2565 ]
    เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร ครู  เข้าร่วมการประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนในการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาด้านการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ[ อ่าน : 328 ] [ 11/เม.ย./2565 ]
    เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน โดยมีนายปัญญชาติ  วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ประธานกรรมการอาชีศึกษาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมคณะผู้ติดตามในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนนโยบาย ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/37 -> [จำนวน 367 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>