[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน
อกท.หน่วยลำพูน
วีดีโอแนะนำวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
ศธ.02 สำหรับครู ครูที่ปรึกษา
ระบบนักศึกษา ผู้ปกครอง
วิธีดูเกรดออนไลน์


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีมอบเมล็ดพันธ์ผักพระราชทาน กอ.รมน. และวษท.ลำพูน[ อ่าน : 65 ] [ 26/พ.ค./2563 ]
    วันที่  26  พฤษภาคม  2563 พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยผู้อำนวยการแสวง ทาวดี และคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ในฐานะผู้ขยายเมล็ดพันธุ์พระราชทาน และ กอ.รมน. จังหวัดลำพูน นำโดย พ.อ. โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำพูนได้เป็นประธานในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบเมล็พันธุ์พระราชทานให้แก่ตัวแทน ผู้นำชุมชน เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ในจังหวัดลำพูน ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เพื่อนำไปเพาะปลูก จัดปลูกพืชสวนครัว และนำไปเป็นอาหารกลางวัน และเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อทำการขยายพันธุ์และมอบให้สู่ประชาชน ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบันจากการเกิดสถานการณ์โควิด 19 เมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจึงสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาอาหารบริโภคในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ซึ้งเป็นพื้นฐานการพอมีพอกิน พึ่งพาตัวเองได้ เมล็ดพันธุ์ที่มอบให้กับตัวแทนผู้นำชุมชน เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ในจังหวัดลำพูนทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ 1. เมล็ดพันธุ์น้ำเต้า 2. ถั่วฝักยาวสิรินธร 3. ถั่วแขกสีม่วง 4. ถั่วแขกสีเหลือง 5. มะเขือยาวเขียว เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ ได้ปลูกและขยายพันธุ์โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วษท.ลำพูน

ร่วมประชุมการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะและการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC)ภาคเหนือ ครั้งที่ 1[ อ่าน : 8 ] [ 22/พ.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 ผู้อำนวยการ แสวง  ทาวดี ได้เข้าร่วมประชุมการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะและการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC)ภาคเหนือ ครั้งที่ 1ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภาคเหนือทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.ลำพูน และผู้เกี่ยวข้องผ่าน การประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting)โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center :AIC) ของจังหวัดลำพูน : พร้อมที่จะดำเนินการและขับเคลื่อนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมให้ทันสมัยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบนความพอเพียงและยั่งยืนครับ ยินดีรับรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมให้ความร่วมมือ เกษตรกร เกษตรก้าวหน้าเราไม่ทิ้งกัน

โครงการฝึกอบรม ผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0[ อ่าน : 24 ] [ 20/พ.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ทำความร่วมมือทางการศึกษากับ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ด้านการผลิตกำลังคนอาชีวเกษตรเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้ดำเนินการฝึกอบรมการผลิตเกษตรพันธุ์ใหม่รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 – 3 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยรศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธี และนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีเป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในมีกิจกรรมบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาเป็นผูบรรยายถึงความสำเร็จในด้านต่างๆของอาชีพเกษตรกรและเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญในอนาคตของตนเอง ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณาจารย์และวิทยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้มาเป็นเกียรติให้ความรู้และแรงบรรดาลใจกับนักเรียน ปวช.สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโครงการ ฝึกอบรมผลิตกำลังคนของประเทศในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการ นายธีระวุธ ยะอูป ซึ่งได้ย้ายสถานศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่[ อ่าน : 16 ] [ 15/พ.ค./2563 ]
    เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ นายแสวง ทาวดี พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการ นายธีระวุธ ยะอูป ซึ่งได้ย้ายสถานศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการ ที่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนแห่งนี้ จนประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านรองผู้อำนวยการ และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขและความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป
เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference ) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 [ อ่าน : 38 ] [ 22/เม.ย./2563 ]
    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 มีการจัดการประชุมทางไกล (Video Conference ) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานการประชุม สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายแสวง ทาวดี และนายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น.
มอบอุปกรณ์เสริมการป้องกันการติดเชื้อโรค โควิด-19 และหน้ากากอนามัย Face shield จำนวน 300 ชิ้น หน้ากากผ้า จำนวน 200 ชิ้น ให้แก่ นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ผู้บัญชาการเหตุการณ์อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน[ อ่าน : 33 ] [ 3/เม.ย./2563 ]
    วันที่ 3 เมษายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้มอบอุปกรณ์เสริมการป้องกันการติดเชื้อโรค โควิด-19 และหน้ากากอนามัย Face shield จำนวน 300 ชิ้น หน้ากากผ้า จำนวน 200 ชิ้น ให้แก่ นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ผู้บัญชาการเหตุการณ์อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคโควิด-19 ทุกคน ขอให้ความทุ่มเทของทุกท่านสัมฤทธิ์ผล เพื่อให้ประเทศไทยของเรากลับสู่ภาวะปกติในเร็ววัน
ยกระดับมาตรการการคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัส (COVID-19)[ อ่าน : 27 ] [ 3/เม.ย./2563 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้ยกระดับมาตรการการคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัส (COVID-19) สำหรับบุคคลมีความประสงค์เข้าและออกจากวิทยาลัย โดยผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรคควบคู่กับการวัดอุณหภูมิร่างกาย จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติฆ่าเชื้อก่อนเข้าสู่วิทยาลัย และก่อนออกจากวิทยาลัยทุกครั้งอย่างเคร่งคัด
๒ เมษายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[ อ่าน : 29 ] [ 2/เม.ย./2563 ]
    ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า   คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
โครงการอบรมจัดทำอุปกรณ์เสริมช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี [ อ่าน : 67 ] [ 2/เม.ย./2563 ]
    โครงการอบรมจัดทำอุปกรณ์เสริมช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
การอบรมการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์คนดีบริการสังคมป้องกัน COVID-19[ อ่าน : 68 ] [ 27/มี.ค./2563 ]
    วันที่ 27 มี.ค.2563) คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เข้าร่วมรับการอบรมการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์คนดีบริการสังคมป้องกัน COVID-19 โดยมีวิทยากร 2ท่าน นายนัฐพงษ์ คำภีระ  และนางสาวกิติยา ศรีจันทร์ เป็นผู้ให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้
กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 -> [จำนวน 165 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>