ปรัชญา

รักการเรียนรู้ สู่ความชำนาญ มุ่งการสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีเป็นคนดีของสังคม


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวเกษตรให้มีสมรรถนะสูง และบริการวิชาชีพสู่ ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะด้านอาชีวเกษตร เน้นการปฏิบัติจริง สามารถประกอบอาชีพให้มีคุณภาพตามสมรรถนะสูง
2. ให้บริการวิชาชีพ เน้นการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย ตามความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และสร้างความตระหนักมีจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

รักษ์ประเพณี มีจิตอาสา ก้าวหน้าอาชีพ

เอกลักษณ์

วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคมพัฒนา

คุณธรรมอัตลักษณ์

มีวินัย ใส่ใจบริการ น้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง