วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Lamphun College Of Agriculture and Technology
เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
เบอร์โทรศัพท์ 053–006252
เบอร์โทรสาร 053–006250
อีเมล์ : saraban@lcat.ac.th/atc_lamphun@hotmail.com
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Lamphun02