ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ทำศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ หม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ นำนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ทำศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :