ให้การต้อนรับนายณัฏฐ์ พงศ์พูนสุขศรี คณะกรรมการบริหารโครงการบริหารจัดการน้ำ โดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริและคณะ ในการตรวจมาตรฐานขนาดสระน้ำภายในวิทยาลัย

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร. จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับนายณัฏฐ์ พงศ์พูนสุขศรี คณะกรรมการบริหารโครงการบริหารจัดการน้ำ โดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริและคณะ ในการตรวจมาตรฐานขนาดสระน้ำภายในวิทยาลัย ตามโครงการบริหารจัดการน้ำในชุมชนตามแนวพระราชดำริ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :