ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน ของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน ศูนย์เพื่อนใจ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน นายประวิทย์ เคียงผล ข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย ข้าราชการบำนาญ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านรองสาธารณสุข จังหวัดลำพูน คณะกรรมการชมรมทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดลำพูน และคณะกรรมการชมรมทูบี นัมเบอร์วัน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยนักเรียน นักศึกษาสมาชิกชมรม ได้มีการนำเสนอผลงาน อีกทั้งได้รับฟังข้อเสนอแนะในการตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ณ ศูนย์เพื่อนใจ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

คณะอนุกรรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน ของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกชมรม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ซึ่งเป็นชมรมฯ ในสถานศึกษา (กลุ่มอาชีวศึกษา) เป็นวิทยาลัยเกษตรเกษตรและเทคโนโลยีแห่งแรกในประเทศไทย ที่เข้าร่วมดำเนินงานโครงการ ฯ และเข้าร่วมประกวดผลงาน ได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศ ชมรมฯกลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (กลุ่มอาชีวศึกษา) เมื่อปี 2563 สำหรับในวันนี้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม ฯ คณะกรรมการอำนวยการ ฯ และคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน และในปีนี้ ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อขอเลื่อนระดับสถานะชมรมเป็น รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1

สำหรับ การพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มต้นแบบระดับทอง นอกเหนือจากดำเนินการตามหลัก 3 ก (กรรมการ กองทุน และกิจกรรม) และ 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการแล้ว ยังมุ่งเน้นเรื่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม รวมถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ในด้านการป้องกันและลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :