โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรสมัยใหม่สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น อาชีพมีความมั่นคงและยั่งยืน

วันที่ 23 กันยายน 2566 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศกช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรสมัยใหม่สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น อาชีพมีความมั่นคงและยั่งยืน เป็นเกษตรกรที่มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในภาคเกษตรสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :