โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (วPA)

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (วPA) สู่การปฏิบัติจริง ของข้าราชการครู โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ร่วมกับ ดร. สุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :