โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกจิตสำนึกสู่เยาวชน “การอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกจิตสำนึกสู่เยาวชน “การอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม” ประจำปีการศึกษา 2556 โดยวิทยากร จากสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตร(จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี) ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Cr.prlcat

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :